Řidičské-Průkazy.info

Změna v prokazování existence pojištění odpovědnosti

zdroj www.mdcr.cz

1. června 2008 nabyl účinnosti zákon č. 137/2008 Sb., kterým byl novelizován zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla).

Touto novelou dochází mimo jiné ke zjednodušení způsobu prokazování pojištění odpovědnosti a ke změně skutkových podstat přestupků a správních deliktů právnických osob a sankcí za ně.

Podle § 2 písm. k) zákona slouží jako doklad o pojištění pouze zelená karta vydaná příslušným pojistitelem a od 1.ledna 2009 zcela pozbývají platnosti stávající doklady o pojištění odpovědnosti.

Při provozu vozidla na pozemní komunikaci je jeho řidič povinen mít u sebe zelenou kartu nebo doklad o hraničním pojištění a na požádání jej předložit příslušníku Policie České republiky. Nepředložením zelené karty nebo dokladu o hraničním pojištění se dopouští přestupku, za který může být řidiči uložena pokuta od 1.500,- KČ do 3.000,- KČ a v blokovém řízení do 1 500 Kč.

Pro účely registrace silničních vozidel lze prokazovat existenci pojištění odpovědnosti od 1.června 2008 do 31.prosince 2008 oběma způsoby, tj. platným dokladem o pojištění i zelenou kartou a od 1.ledna 2009 jen zelenou kartou.

zdroj textu www.mdcr.cz


máte-li jakoukoliv připomínku nebo zájem o spolupráci, pak mne kontaktujte na: webmaster(at)ridicske-prukazy.info