Řidičské-Průkazy.info

Změna stanoviska na povahu lhůty podle § 118c odst. 1 zákona o silničním provozu

č.j. 111/2006-160-LEG/1 ze dne 18.09.2006 jako doplněk k metodikám vydaným pod č.j. 48/2006-160-LEG/1 ze dne 19. května 2006 a č.j. 68/2006-160-LEG/1 ze dne 26. června 2006 - Povaha pětidenní lhůty pro zahájení řízení o zadržení řidičského průkazu podle § 118c odst. 1 zákona o silničním provozu - aktualizované stanovisko

Ministerstvo dopravy, odbor agend řidičů sděluje, že na základě konzultací se zdejším legislativním odborem a s odborem legislativy Ministerstva vnitra bylo přehodnoceno stanovisko na povahu lhůty podle § 118c odst. 1 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění zákona č. 411/2005 Sb., které jsme Vám zaslali elektronicky naším pod č.j. 48/2006-160-LEG/1 ze dne 19. května 2006 a následně doplnili sdělením č.j. 68/2006-160-LEG/1 ze dne 26. června 2006.

Podle § 118b zákona č. 361/2000 Sb. Policie ČR písemně oznámí zadržení řidičského průkazu obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, v jehož územním obvodu k zadržení řidičského průkazu došlo; oznámení odešle spolu s řidičským průkazem bez zbytečného odkladu, nejpozději následující pracovní den po dni zadržení řidičského průkazu. Dle ustanovení § 118c zákona č. 361/2000 Sb. obecní úřad obce s rozšířenou působností do 5 pracovních dnů ode dne doručení oznámení o zadržení řidičského průkazu podle § 118b zahájí řízení, na jehož základě lze rozhodnout o zadržení řidičského průkazu do doby pravomocného rozhodnutí o přestupku nebo o trestném činu.

Řízení o zadržení řidičského průkazu dle § 118c odst. 1 je správním řízením. Dle § 129 odst. 1 zákona č. 316/2000 Sb. se na rozhodování podle § 92, 93, 94, 95, 98, 99, 100, 101, 102 a 125 vztahuje správní řád, pokud tento zákon nestanoví jinak. To, že jsou v § 129 odst. 1 vypočtena jednotlivá ustanovení, na která se správní řád použije, neznamená vyloučení použití správního řádu na ostatní ustanovení zákona č. 361/2000 Sb. Ustanovení § 129 odst. 1 nestanoví, že se správní řád vztahuje pouze na vyjmenovaná ustanovení, také použití správního řádu pro ostatní ustanovení zákona č. 361/2000 Sb. nevylučuje. Pokud by se měl správní řád vztahovat pouze na některé postupy správních orgánů dle zákona 361/2000 Sb., muselo by to být v tomto zákoně být jednoznačně vyjádřeno a současně by v tomto zákoně musel být upraven postup správních orgánů nahrazující svým obsahem ustanovení správního řádu, jejichž použití má být vyloučeno.

Co se týče charakteru 5denní lhůty pro zahájení řízení z hlediska teleologického výkladu, záměrem zákonodárce bylo zefektivnit uvedené správní řízení, nikoliv umožnit řidičům, kteří se dopustili závažného přestupku proti bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích, v jehož důsledku jim byl zadržen řidičský průkaz, aby mohli do doby pravomocného rozhodnutí o přestupku nebo trestném činu opět řídit motorové vozidlo.

Z hlediska jazykového výkladu z formulace do 5 pracovních dnů také nevyplývá preklusivní charakter zákonem č. 361/2000 Sb. stanovené lhůty. Jak vyplývá z judikatury Ústavního i Nejvyššího soudu, preklusivní lhůta bývá zpravidla uvedena slovním spojením nejpozději do, ale ani použití tohoto zdůrazňujícího spojení nevypovídá vždy striktně o preklusivním charakteru lhůty.

Pořádkový charakter lhůty v § 118c odst. 1 vyplývá také z možnosti zhojit prodlení správního úřadu dodatečným rozhodnutím, zde tedy rozhodnutím o zadržení řidičského průkazu do doby pravomocného rozhodnutí o přestupku nebo trestném činu. S nedodržením uvedené lhůty zákon č. 361/2000 Sb. nespojuje žádné právní následky.

Povinnost obecního úřadu obce s rozšířenou působností vrátit zadržený řidičský průkaz v § 118c odst. 2 je navíc vázána na vydání nebo nevydání rozhodnutí o zadržení řidičského průkazu, nikoliv na zahájení řízení.

Závěr: Z výše uvedených důvodů je třeba považovat lhůtu stanovenou v § 118c odst. 2 zákona č. 361/2000 Sb. za pořádkovou.

zdroj textu www.mdcr.cz

¨

máte-li jakoukoliv připomínku nebo zájem o spolupráci, pak mne kontaktujte na: webmaster(at)ridicske-prukazy.info