Řidičské-Průkazy.info

Započtení doby zadržení řidičského průkazu do zákazu činnosti

vzor výroku - www.mdcr.cz

R O Z H O D N U T Í

Městský úřad ….., odbor dopravy, rozhodující v přenesené působnosti podle § 61 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), jako příslušný správní orgán podle § 124 odst. 5 písm. j) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, podle § 53 odst. 2 a § 74 odst. 1 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, projednal věc obvinění z přestupku.

Obviněný Karel Novák, nar. …., bytem ………., dne 1. srpna 2006 v 15.00 hodin na místní komunikaci ……. v obci …….. řídil vlastní osobní motorové vozidlo tovární značky …., státní poznávací značky…… V uvedenou dobu a místě byl kontrolován hlídkou Policie ČR. Na výzvu policisty odmítl podrobit se dechové zkoušce ke zjištění, není-li ovlivněn alkoholem. Z důvodu odmítnutí dechové zkoušky podle § 118a odst. 1 písm. d) zákona o silničním provozu hlídka Policie ČR zabránila řidiči v jízdě a z téhož důvodu zadržela podle § 118b odst. 1 tohoto zákona řidičský průkaz evidenční číslo ……….. . Správní orgán Městského úřadu …….., v souladu s § 118c odst. 1 zákona o silničním provozu rozhodl v řízení zahájeném z úřední moci o zadržení řidičského průkazu do doby pravomocného rozhodnutí o přestupku, a to dne …….. vydáním rozhodnutí čj. …………, které nabylo právní moci dne …………..

Městský úřad ….. ve smyslu § 67 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, rozhodl takto:

  1. Pan Karel Novák se uznává vinným z porušení povinnosti řidiče podle § 5 odst. 1 písm. f) zákona o silničním provozu, podrobit se na výzvu policisty vyšetření podle zvláštního předpisu ke zjištění, zda není ovlivněn alkoholem. Tímto zvláštním předpisem se rozumí zákon č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
  2. Porušením zákona o silničním provozu pan Karel Novák naplnil skutkovou podstatu přestupku proti bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích podle § 22 odst. 1 písm. d) zákona č. 200/1990 Sb., neboť se přes výzvu podle zákona o silničním provozu odmítl podrobit vyšetření, zda při řízení vozidla nebyl ovlivněn alkoholem, ačkoliv takové vyšetření není spojeno s nebezpečím pro jeho zdraví.
  3. Za přestupek uvedený v bodu 2 se panu Karlu Novákovi ukládá v souladu s § 12 a podle § 22 odst. 4 zákona č. 200/1990 Sb. :
    1. pokuta 26 000, - Kč,
    2. zákaz činnosti spočívající v zákazu řízení motorových vozidel na dobu třinácti měsíců s účinností ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí. Do doby zákazu činnosti se podle § 118c odst. 3 zákona o silničním provozu započítává doba zadržení řidičského průkazu, a to ode dne 1. srpna 2006, tj. od dne zadržení řidičského průkazu policistou podle § 118b zákona o silničním provozu, do data nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
  4. Podle § 79 odst. 1 a 4 zákona č. 200/1990 Sb. a § 1 odst. 1 vyhlášky č. 231/1996 Sb., kterou se stanoví paušální částka nákladů řízení o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, je pan Karel Novák povinen uhradit náklady řízení v částce 1 000, - Kč.
  5. Splatnost uložených částek pokuty a nákladů řízení v bodech 3 a 4 je stanovena do pěti měsíců po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí. Poučení o způsobu platby …

zdroj textu www.mdcr.cz


máte-li jakoukoliv připomínku nebo zájem o spolupráci, pak mne kontaktujte na: webmaster(at)ridicske-prukazy.info