Řidičské-Průkazy.info

Zadržení řidičského průkazu

vzor rozhodnuti - www.mdcr.cz

R O Z H O D N U T Í

Magistrát města Plzně, odbor registru vozidel a řidičů, jako správní orgán příslušný podle § 118c odst. 1 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, rozhodl takto:

panu Martinu Novákovi, nar. 20. dubna 1974, bytem Hlavní 662/17, 141 00 Praha 5, se zadržuje řidičský průkaz č. EA 586679, vydaný dne 10. 5. 2005 Magistrátem hl. m. Prahy, do doby pravomocného rozhodnutí o přestupku,

kterého se pan Novák měl dopustit dne 7. července 2006 ve 21:50 hod, v ulici Dřevěné v Plzni, když se jako řidič osobního motorového Nissan Primera, státní poznávací značky 4A0 9632, přes výzvu policisty odmítl podrobit orientačnímu vyšetření dechovou zkouškou ke zjištění, zda při řízení nebyl ovlivněn alkoholem.

Odůvodnění:

Dne 7. července 2006 ve 21:50 hod. byl pan Novák v Plzni, v ulici Dřevěné v Plzni, kontrolován hlídkou policie, když řídil osobní motorové vozidlo tovární značky Nissan Primera, státní poznávací značky 4A0 9632. Na výzvu policisty se odmítl podrobit dechové zkoušce ke zjištění, není-li ovlivněn alkoholem. Proto bylo policistou rozhodnuto o zadržení řidičského průkazu v souladu s § 118a odst. 1 písm. d) a § 118c zákona č. 361/2000 Sb. a řidičský průkaz byl panu Novákovi zadržen proti písemnému potvrzení. Dne 8. července 2006 bylo policií písemně oznámeno Magistrátu města Plzně, odboru registru vozidel a řidičů, zadržení řidičského průkazu pana Nováka, č. EA 586679, vydaného dne 10. 5. 2005 Magistrátem hl. m. Prahy a řidičský průkaz byl správnímu orgánu zaslán. Dne 9. července 2006 zahájil správní orgán řízení o zadržení řidičského průkazu doručením písemnosti čj. VNITD 1266/06/2 panu Novákovi.

Protože byly splněny všechny zákonné podmínky stanovené zákonem č. 361/2000 Sb., bylo rozhodnuto o zadržení řidičského průkazu do doby pravomocného rozhodnutí o přestupku.

Podle § 118c odst. 3 zákona č. 361/2000 Sb. se doba zadržení řidičského průkazu se započítává do doby výkonu sankce zákazu činnosti spočívajícího v zákazu řízení motorových vozidel, jestliže bude o této sankci pravomocně rozhodnuto.

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí je možno podat odvolání, a to do 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Odvolání se podává prostřednictvím Magistrátu města Plzně, odboru registru vozidel a řidičů jako u správního orgánu, který rozhodnutí vydal ( § 83 a § 86 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb.)

Lhůta k podání odvolání se počítá ode dne následujícího po dni, kdy bylo rozhodnutí účastníku oznámeno (doručeno). Připadne-li konec lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejbližší příští pracovní den. (Ustanovení § 40 odst. 1 písm. a) a c) zákona č. 500/2004 Sb.)

Odvolání musí mít náležitosti stanovené § 37 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb. a musí obsahovat údaje o tom, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis (§ 82 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb.)

Podle § 129 odst. 4 zákona č. 361/2000 Sb. nemá podané odvolání proti tomuto rozhodnutí odkladný účinek.

zdroj textu www.mdcr.cz


máte-li jakoukoliv připomínku nebo zájem o spolupráci, pak mne kontaktujte na: webmaster(at)ridicske-prukazy.info