Řidičské průkazy - Zákon č.361/2000 Sb. - o provozu na pozemních komunikacích

aktuální informace o řidičských průkazech

Úplné znění § 22 zákona č. 200/1990 Sb.

, o přestupcích, ve znění zákona č. 411/2005 Sb. a zákona č. 226/2006 Sb.

Úplné znění § 22 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění zákona č. 411/2005 Sb. a zákona č. 226/2006 Sb.
Ustanovení v této podobě nabývá účinnosti od 1. července 2006.

§ 22 Přestupky proti bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích

 1. Přestupku se dopustí ten, kdo v provozu na pozemních komunikacích
  1. řídí vozidlo, které
   1. je technicky nezpůsobilé k provozu na pozemních komunikacích3d), tak závažným způsobem, že bezprostředně ohrožuje ostatní účastníky provozu na pozemních komunikacích,
   2. není registrováno v registru silničních vozidel, přičemž této registraci podle zvláštního právního předpisu3e) podléhá,
   3. užívá jinou registrační značku, než která byla vozidlu přidělena,
  2. řídí vozidlo nebo jede na zvířeti bezprostředně po požití alkoholického nápoje nebo po užití jiné návykové látky nebo v takové době po požití alkoholického nápoje nebo po užití jiné návykové látky, po kterou je ještě pod jejich vlivem,
  3. řídí vozidlo nebo jede na zvířeti ve stavu vylučujícím způsobilost, který si přivodil požitím alkoholického nápoje nebo užitím jiné návykové látky,
  4. se přes výzvu podle zvláštního právního předpisu3f) odmítne podrobit vyšetření, zda při řízení vozidla nebo jízdě na zvířeti nebyl ovlivněn alkoholem nebo jinou návykovou látkou, ačkoliv takové vyšetření není spojeno s nebezpečím pro jeho zdraví,
  5. řídí motorové vozidlo a
   1. není držitelem příslušné skupiny nebo podskupiny řidičského oprávnění,
   2. byl mu zadržen řidičský průkaz3f) ,
   3. není držitelem platného osvědčení profesní způsobilosti řidiče3g) ,
   4. nemá platný posudek o zdravotní způsobilosti podle zvláštního právního předpisu3f) ,
   5. pozbyl jako řidič, který je držitelem řidičského průkazu Evropských společenství, řidičského průkazu vydaného cizím státem, mezinárodního řidičského průkazu vydaného cizím státem, právo k řízení motorového vozidla na území České republiky,
  6. při řízení vozidla
   1. drží v ruce nebo jiným způsobem telefonní přístroj nebo jiné hovorové nebo záznamové zařízení,
   2. překročí nejvyšší dovolenou rychlost stanovenou zvláštním právním předpisem nebo dopravní značkou v obci o 40 km.h-1 a více nebo mimo obec o 50 km.h-1 a více,
   3. překročí nejvyšší dovolenou rychlost stanovenou zvláštním právním předpisem nebo dopravní značkou v obci o 20 km.h-1 a více nebo mimo obec o 30 km.h-1 a více,
   4. překročí nejvyšší dovolenou rychlost stanovenou zvláštním právním předpisem nebo dopravní značkou v obci o méně než 20 km.h-1 nebo mimo obec o méně než 30 km.h-1,
   5. nezastaví vozidlo na signál, který mu přikazuje zastavit vozidlo podle zvláštního právního předpisu3f) nebo na pokyn "Stůj" daný při řízení provozu na pozemních komunikacích osobou oprávněnou k řízení tohoto provozu podle zvláštního právního předpisu3f) ,
   6. neumožní chodci na přechodu pro chodce nerušené a bezpečné přejití vozovky nebo nezastaví vozidlo před přechodem pro chodce v případech, kdy je povinen tak učinit podle zvláštního právního předpisu3f) , nebo ohrozí chodce přecházejícího pozemní komunikaci, na kterou odbočuje, nebo ohrozí chodce při odbočování na místo ležící mimo pozemní komunikaci, při vjíždění na pozemní komunikaci nebo při otáčení a couvání,
   7. předjíždí vozidlo v případech, ve kterých je to podle zvláštního právního předpisu3f) zakázáno,
   8. nedá přednost v jízdě v případech, ve kterých je povinen dát přednost v jízdě podle zvláštního právního předpisu3f) ,
   9. vjíždí na železniční přejezd v případech, kdy je to podle zvláštního právního předpisu3f) zakázáno,
   10. v provozu na dálnici nebo na silnici pro motorová vozidla se otáčí, jede v protisměru nebo couvá v místě, kde to není dovoleno podle zvláštního právního předpisu3f) ,
   11. neoprávněně zastaví nebo stojí s vozidlem na parkovišti vyhrazeném pro vozidlo označené označením O 1 nebo neoprávněně použije označení vozidla O 1 při stání nebo při jízdě,
  7. poruší omezení jízdy některých vozidel podle zvláštního právního předpisu3f) ,
  8. porušením zvláštního právního předpisu3f) způsobí dopravní nehodu, při které dojde k usmrcení nebo zranění osoby,
  9. porušením zvláštního právního předpisu3f) způsobí dopravní nehodu, při které je způsobena na některém ze zúčastněných vozidel včetně přepravovaných věcí nebo na jiných věcech hmotná škoda převyšující zřejmě částku 50 000 Kč,
  10. při dopravní nehodě, při které byla způsobena na některém ze zúčastněných vozidel včetně přepravovaných věcí nebo na jiných věcech pouze hmotná škoda nižší než 50 000 Kč, neprodleně nezastaví vozidlo a neprokáže totožnost navzájem včetně sdělení údajů o vozidle nebo neohlásí dopravní nehodu policistovi nebo nedovoleně opustí místo dopravní nehody nebo se neprodleně nevrátí na místo dopravní nehody po poskytnutí nebo přivolání pomoci nebo po ohlášení dopravní nehody,
  11. při dopravní nehodě podle písmene i) se dopustí jednání uvedeného v písmenu j),
  12. jiným jednáním, než které je uvedeno pod písmeny a) až k), poruší zvláštní právní předpis3f) .
 2. Přestupku se dále dopustí ten, kdo jako provozovatel vozidla nezná údaje o totožnosti osoby, které svěřil nebo přikázal vozidlo k řízení.
 3. Přestupku se dopustí učitel autoškoly, který
  1. požil alkoholický nápoj nebo užil návykovou látku během provádění výcviku ve výcvikovém vozidle,
  2. prováděl výcvik ve výcvikovém vozidle bezprostředně po požití alkoholického nápoje nebo užití návykové látky, kdy by mohl být ještě pod jejich vlivem,
  3. prováděl výcvik ve výcvikovém vozidle, jestliže je jeho schopnost k vykonání učitele autoškoly snížena v důsledku jeho zdravotního stavu,
  4. se přes výzvu podle zvláštního právního předpisu3f) odmítne podrobit vyšetření, zda při provádění výcviku nebyl ovlivněn alkoholem nebo jinou návykovou látkou, ačkoliv takové vyšetření není spojeno s nebezpečím pro jeho zdraví.
 4. Pokuta od 25 000 Kč do 50 000 Kč a zákaz činnosti od jednoho roku do dvou let se uloží za přestupek podle odstavce 1 písm. c), d), e) bodů 1 a 5, a písm. h).
 5. Pokuta od 10 000 Kč do 20 000 Kč a zákaz činnosti od šesti měsíců do jednoho roku se uloží za přestupek podle odstavce 1 písm. b) a podle odstavce 3.
 6. Pokuta od 5 000 Kč do 10 000 Kč se uloží za přestupek podle odstavce 2.
 7. (Pokuta od 5 000 Kč do 10 000 Kč a zákaz činnosti od šesti měsíců do jednoho roku se uloží za přestupek podle odstavce 1 písm. a), písm. e) bodů 2 až 4, písm. f) bodů 2, 7, 10 a 11.
 8. Pokuta od 2 500 Kč do 5 000 Kč se uloží za přestupek podle odstavce 1 písm. f) bodů 3, 5, 6, 8 a 9, písm. g), i), j) a k); pokuta od 2 500 Kč do 5 000 Kč a zákaz činnosti od jednoho měsíce do šesti měsíců se uloží tomu, kdo tento přestupek spáchal v období dvanácti po sobě jdoucích kalendářních měsíců dvakrát a vícekrát.
 9. Pokuta od 1 500 Kč do 2 500 Kč se uloží za přestupek podle odstavce 1 písm. f) bodů 1 a 4 a písm. l).
 10. V blokovém řízení
  1. lze uložit pokutu do 2 000 Kč za přestupek podle odstavce 1 písm. l),
  2. se uloží pokuta 1 000 Kč za přestupek podle odstavce 1 písm. f) bodů 1 a 4,
  3. se uloží pokuta 2 500 Kč za přestupek podle odstavce 1 písm. f) bodů 3, 5, 6, 8, 9 a písm. g),
  4. se uloží pokuta 3 000 Kč za přestupek podle odstavce 2.
 11. Přestupek, za který se podle tohoto zákona ukládá zákaz činnosti, nelze projednat v blokovém řízení.
 12. Od uložení sankce podle odstavců 4 až 11, s výjimkou odstavce 10 bodu 1, nelze v  rozhodnutí o přestupku upustit.

2a) Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů.
3d) § 37 zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb.
3e) Zákon č. 56/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
3f) Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů.
3g) Zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

máte-li jakoukoliv připomínku nebo zájem o spolupráci, pak mne kontaktujte na: webmaster(at)ridicske-prukazy.info