Řidičské-Průkazy.info

Metodika k výměně japonských a korejských řidičských průkazů

návod pro obecní úřady obcí s rozšířenou působností, jak správně postupovat při výměnách japonských a korejských řidičských průkazů ze české (čj75/2006-160-LEG/1)

k § 116 odst. 7 zákona č. 361/2000 Sb., ve znění zákona č. 411/2005 Sb., a § 10a a příloha č. 6a vyhlášky č. 31/2001 Sb., ve znění vyhlášky č. 194/2006 Sb.

Od 1. července 2006 dochází ke změně právní úpravy, která sice neumožní japonským ani korejským řidičům řídit na našem území vozidla jen s jejich národním řidičským průkazem, ale umožňuje výměny těchto řidičských průkazů za české.

Kdo má nárok na výměnu ŘP ?

Řidičský průkaz vydaný Japonskem a Koreou lze vyměnit za český řidičský průkaz, pokud držitel tohoto řidičského průkazu pobývá na území České republiky na základě dlouhodobého víza. Dlouhodobým vízem, které musí být vždy vyznačeno v cestovním pasu, je vízum k pobytu nad 90 dnů - vízum typu D.

Jak zjistit rozsah údajů pro přepis do českého ŘP ?

Protože řidičské průkazy Japonska a Koreje jsou bez znalosti japonštiny a korejštiny nečitelné, musí je žadatel při podání žádosti doložit:

  1. úředním překladem do češtiny (může se jednat i o překlad vydaný japonským či korejským velvyslanectvím, nebo
  2. platným mezinárodním řidičským průkazem Japonska, resp. Koreje - v obou případech se jedná o MŘP vydaný podle ženevské úmluvy.

Varianta a): k řidičskému průkazu je přiložen překlad do češtiny

Jestliže je přiložen se žádostí o výměnu překlad do češtiny, postupuje úřad při přepisu skupin a podskupin řidičského oprávnění do ŘP podle převodních tabulek, které jsou obsaženy v příloze č. 6a vyhlášky č. 31/2001 Sb.

Japonské řidičské oprávnění Skupina řidičského oprávnění podle § 81 zákona
Moped A1 s omezením do 50 cm3 (národní harmonizační kód 150)
Obyčejná dvoukolová vozidla – bez omezení A s omezením 400 cm3 (nově zaváděný národní harmonizační kód 151)
Obyčejná dvoukolová vozidla – omezeno do 125 cm3 A1
Velká dvoukolová vozidla A bez omezení
Základní třída - obyčejná motorová vozidla B, C1, A1 s omezením do 50 cm3 (národní harmonizační kód 150)
Základní třída - velká motorová vozidla B, C, D, A1 s omezením do 50 cm3 (národní harmonizační kód 150)
Základní třída - velká zvláštní vozidla A1 s omezením do 50 cm3 (národní harmonizační kód 150)
Vysoká třída - obyčejná motorová vozidla B, C1, A1 s omezením do 50 cm3 (národní harmonizační kód 150)
Vysoká třída - velká motorová vozidla B, C, D, A1 s omezením do 50 cm3 (národní harmonizační kód 150)
Vysoká třída - velká zvláštní vozidla A1 s omezením do 50 cm3 (národní harmonizační kód 150)
Malá zvláštní motorová vozidla – – –
Oprávnění k tahání (přípojného vozidla nad 750 kg) E


Korejské řidičské oprávnění Skupina řidičského oprávnění podle § 81 zákona
1. třída – velká motorová vozidla B, C, D
1. třída – obyčejná motorová vozidla B, C1, D1
1. třída – zvláštní motorová vozidla B, B+E, C, C+E
2. třída – obyčejná motorová vozidla B

Jiná řidičská oprávnění než ta, která obsahuje převodní tabulka, nelze uznat jako podklad pro výměnu ŘP.

Veškeré ostatní údaje úřad čerpá z předloženého překladu, příp. cestovního pasu žadatele o výměnu.

Jako doba platnosti vydávaného českého řidičského průkazu se vyznačí:
  1. doba platnosti vyměňovaného průkazu Japonska nebo Koreje, pokud žadatel současně nedoložil platný posudek své o zdravotní způsobilosti bez časového omezení.
  2. doba 10 let, pokud žadatel žádost o výměnu řidičského průkazu doložil také posudkem o zdravotní způsobilosti bez časového omezení.

Jako datum udělení řidičského oprávnění bude do vydávaného českého řidičského průkazu zapsáno datum vydání originálního řidičského průkazu, nebude-li datum udělení řidičského průkazu zřejmé z předloženého překladu.

Varianta b): místo překladu je předložen mezinárodní ŘP

Za úřední překlad se pro účely výměny japonského či korejského řidičského průkazu považuje i platný mezinárodní řidičský průkaz Japonska či Koree. Skupiny řidičského oprávnění, které budou zapsány do řidičského průkazu v případě, že jako úřední překlad je předložen platný mezinárodní řidičský průkaz vydaný cizím státem, odpovídají rozsahu skupin řidičského oprávnění zapsaných v mezinárodním řidičském průkazu.

V tomto případě se jedná o tyto skupiny řidičských oprávnění: A, B, C, D, E.

Ostatní údaje úřad čerpá z předloženého mezinárodního ŘP, příp. cestovního pasu žadatele o výměnu.

Jako doba platnosti vydávaného českého řidičského průkazu se vyznačí:

    doba platnosti vyměňovaného průkazu Japonska nebo Koreje, pokud je kratší než 10 let a žadatel současně nedoložil platný posudek své o zdravotní způsobilosti bez časového omezení.

    doba 10 let, pokud žadatel žádost o výměnu řidičského průkazu doložil také posudkem o zdravotní způsobilosti bez časového omezení.

Jako datum udělení řidičského oprávnění bude do vydávaného českého řidičského průkazu zapsáno datum vydání originálního řidičského průkazu, nebude-li datum udělení řidičského průkazu zřejmé z předloženého překladu.

Hromadné podání žádostí o výměnu ŘP a hromadné vyzvednutí ŘP

Lze podat žádosti o výměnu ŘP také hromadně za skupinu japonských nebo korejských občanů, kteří mají registrovaný pobyt v působnosti jednoho obecního úřadu obce s rozšířenou působností. V tomto případě postačují pro podání žádostí namísto originálů řidičských průkazů a pasů pouze barevné kopie přední i zadní strany originálního ŘP a kopie stránky pasu, kde jsou uvedeny osobní údaje, a kopie stránky s uděleným vízem. Ostatní shora uvedené dokumenty musí být předloženy v originálu. Osoba, která hromadně žádá o výměnu ŘP jako zástupce určité skupiny japonských nebo korejských občanů, má povinnost předložit plnou moc k uvedenému úkonu. Při hromadném vyzvedávání vydaných ŘP je nutné, aby pověřená osoba předložila plnou moc úředně ověřenou.

Depozit japonského nebo korejského ŘP

Při přebírání vystaveného českého ŘP se odevzdává originál japonského nebo korejského ŘP spolu s česko-anglickým formulářem „Žádost o dočasné uschování / předání řidičského průkazu“, kde je kromě osobních údajů uveden i údaj, zda žadatel si přeje ponechat svůj originální ŘP na obecním úřadě nebo jej prostřednictvím MD zaslat na japonské nebo korejské velvyslanectví. Uvedený formulář je vždy ponechán u japonského nebo korejského originálu ŘP, ať je uložen na obecním úřadě nebo je zaslán prostřednictvím MD na uvedená velvyslanectví.

zdroj textu www.mdcr.cz


máte-li jakoukoliv připomínku nebo zájem o spolupráci, pak mne kontaktujte na: webmaster(at)ridicske-prukazy.info