Řidičské průkazy - vydání vydání mezinárodního řidičského průkazu

aktuální informace o řidičských průkazech

Vydání mezinárodního ŘP

Právní postup vyřízení žádosti určen: Zákonem č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vyhláškou č. 31/2001 Sb., o řidičských průkazech a o registru řidičů, ve znění pozdějších předpisů, úmluvou o silničním provozu z Vídně (1968), úmluvou o silničním provozu ze Ženevy (1949),

Vzor žádosti o vydání mezinárodního řidičského průkazu si ve formátu PDF můžete prohlédnout na
http://ridicske-prukazy.info/soubory/priloha-7a-k-31-2001.pdf

Mezinárodní řidičský průkaz České republiky je doplňkovým dokladem k národnímu řidičskému průkazu. V České republice se vydávají dva vzory mezinárodních řidičských průkazů podle úmluv o silničním provozu, a to vzor podle vídeňské Úmluvy a vzor podle ženevské Úmluvy.

Mezinárodní řidičský průkaz vydaný Českou republikou neopravňuje k řízení vozidel na území České republiky.

Žadatel o vydání mezinárodního řidičského průkazu musí být držitelem řidičského oprávnění, respektive řidičského průkazu.

Žádosti o vydání mezinárodního řidičského průkazu vyřizují příslušná (podle místa trvalého pobytu) pracoviště evidence řidičů obecních úřadů obcí s rozšířenou působností.

Žádost o vydání mezinárodního řidičského průkazu je potřeba podat osobně na příslušném pracovišti obecního úřadu obce s rozšířenou působností, nebo prostřednictvím zmocněnce.

K žádosti o vydání mezinárodního řidičského průkazu je potřeba předložit: platný řidičský průkaz, doklad totožnosti (občanský průkaz, pas) a 1 barevnou nebo černobílou průkazovou fotografii (35x45 milimetrů).

Jsou-li splněny podmínky pro vydání mezinárodního řidičského průkazu, vydá jej příslušný úřad bezodkladně po podání žádosti (obvykle na počkání).

Mezinárodní řidičský průkaz je nutné převzít osobně na příslušném odboru obecního úřadu obce s rozšířenou působností, převzetí prostředníctvím zmocněnce není možné.

Vyřízení žádosti ze zákona podléhá správnímu poplatku ve výši 50 Kč.

řidičské oprávnění | řidičský průkaz | mezinárodní řidičský průkaz


máte-li jakoukoliv připomínku nebo zájem o spolupráci, pak mne kontaktujte na: webmaster(at)ridicske-prukazy.info