Řidičské-Průkazy.info

Usměrnění č. 4/2004 pro jednotný postup obecních úřadů obcí s rozšířenou působností při udělování řidičských oprávnění v souladu s právem Evropských společenství

Č.j.: 193/2004-160-LEG/1

Článek 1 - Úvodní ustanovení

Vzhledem k množícím se případům žádostí státních příslušníků členských zemí EU, kteří nemají na území České republiky žádný druh pobytu, o udělení řidičského oprávnění, vydává Ministerstvo dopravy, odbor agend řidičů, následující usměrnění činnosti při udělování řidičských oprávnění v souladu s právem Evropských společenství pro všechny obecní úřady obcí s rozšířenou působností.

Článek 2 - Usměrnění

  1. Udělování řidičských oprávnění osobám, které na území České republiky nemají trvalý pobyt ani zde nepobývají nejméně 185 dní v roce ve smyslu Směrnice č. 91/439/EHS o řidičských průkazech ani se zde nepřipravují na výkon povolání po dobu nejméně šesti měsíců, se pro rozpor s právem Evropských společenství zastavuje. Bude-li žadatel na přijetí žádosti o řidičské oprávnění úřadem přes neformální vysvětlení podle odstavce 3 úřadu trvat, žádost o řidičské oprávnění bude úřadem přijata, ve správním řízení jí však nebude vyhověno.
  2. Pokud již byla žádost o vydání řidičského průkazu před účinností tohoto usměrnění odeslána k výrobě řidičského průkazu a nebyly ve správním řízení zjištěny žádné jiné důvody, které by bránily udělení řidičského oprávnění, bude tento řidičský průkaz žadateli předán, a tím i uděleno řidičské oprávnění.
  3. Pokud osoby, kterých se toto usměrnění týká, již absolvují výuku a výcvik v autoškole v České republice, budou při podávání žádosti o udělení řidičského oprávnění neformálně odkázány na příslušné úřady členského státu, kde mají obvyklý pobyt, které podle předpisů platných v tomto příslušném státě rozhodnou, zda takovou výuku a výcvik uznají jako dostatečný podklad pro udělení řidičských oprávnění. Jinak postupují podle odstavce 1.
  4. Obecní úřady obcí s rozšířenou působností zajistí, aby o obsahu tohoto usměrnění byly bezodkladně informovány autoškoly, které sídlí v jejich správním obvodu, včetně sdělení, aby autoškoly nepřihlašovaly tyto žadatele ke zkouškám odborné způsobilosti.

Článek 3 - Účinnost

Toto usměrnění nabývá účinnosti dne 17. ledna 2005.

zdroj textu www.mdcr.cz

máte-li jakoukoliv připomínku nebo zájem o spolupráci, pak mne kontaktujte na: webmaster(at)ridicske-prukazy.info