Řidičské-Průkazy.info

Usměrnění č. 1/2004 pro činnost obecního úřadu obce s rozšířenou působností při podání žádosti o vydání řidičského průkazu podle vzoru ES

Část 1 - Úvod do problematiky

V České republice se bude po jejím vstupu do Evropské unie, tj. po 1.5.2004, vydávat nový řidičský průkaz podle vzoru Evropských společenství v provedení plastové karty.

Vyhláška č. 177/2004 Sb., kterou se mění vyhláška č. 31/2001 Sb., o řidičských průkazech a o registru řidičů, ve znění vyhlášky č. 154/2003 Sb. stanoví vzor řidičského průkazu a vzor žádosti o vydání ŘP.

Nově vydávaný řidičský průkaz České republiky podle vzoru Evropských společenství je podle § 1 vyhlášky č. 31/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, dokument typu plastové polykarbonátové karty o velikosti 54 x 86 mm, tj. pro představu velikost telefonních nebo bankovních karet. Jeho podklad (jádro) je růžové barvy přecházející v modrou a bílou a na přední straně je v horní části označen nápisem „ŘIDIČSKÝ PRŮKAZ ČESKÁ REPUBLIKA“, logem Evropské unie a rozeznávacím znakem vydávajícího státu „CZ“. Údaje vytištěné na současně vydávaném (tj. do 30.4.2004) i novém typu řidičského průkazu (vydávaném od 1.5.2004) jsou téměř totožné, nově bude digitalizována fotografie a podpis. Řidičský průkaz bude uznatelný pro řízení vozidla v rámci Evropské unie a podobně jako současně vydávaný typ řidičského průkazu i v ostatních státech „Úmluv o silničním provozu“ (Ženeva – 1949, Vídeň – 1968). Nový řidičský průkaz se vydává na dobu nejvýše 10-ti let z důvodu životnosti a čitelnosti plastové karty anebo na dobu kratší z důvodu omezení zdravotní způsobilosti řidiče.

Výroba nového řidičského průkazu probíhá centralizovaným způsobem, obdobně jako je tomu u občanských průkazů a cestovních dokladů. Občan podá žádost na předepsaném tiskopisu žádosti o vydání řidičského průkazu (vzor tiskopisu žádosti je uveden v příloze č. 7 vyhlášky č. 31/2001 Sb.) na místně příslušném obecním úřadu obce s rozšířenou působností (městský úřad nebo magistrát – dále jen „obecní úřad“), kde si také do 20 dní řidičský průkaz vyzvedne.

Pokud se stane, že řidič ztratí řidičský průkaz, bude mu do doby vydání nového řidičského průkazu vystaveno podle § 15 vyhlášky č. 31/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, výše zmíněným úřadem časově omezené (30 dní) Potvrzení o oznámení ztráty, odcizení, poškození nebo zničení řidičského průkazu (vzor tiskopisu je uveden v příloze č. 9 vyhlášky č. 31/2001 Sb.), na základě kterého bude moci řídit vozidlo pouze na území České republiky.

Stávající řidičské průkazy (vydané od 1.7.1964 do 30.4.2004) budou i nadále platné, a to ve všech členských státech Evropské unie. Jejich výměna bude časově rozložena do termínů uvedených v tabulce:

Typ ŘP Vydáván od - do Návrh povinné výměny do
typ 1 1.7.1964 až 31.12.1986 31.12.2007
typ 2 1.1.1987 až 31.12.1991 31.12.2007
typ 3 1.1.1992 až 31.12.1993 31.12.2007
typ 4 1.1.1994 až 31.12.1996 31.12.2010
typ 5 1.1.1997 až 31.12.2000 31.12.2010
typ 6 1.1.2001 až 30.4.2004 31.12.2013

Tyto termíny jsou obsaženy v návrhu novely zákona o provozu na pozemních komunikacích, který v současné době projednává Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky.

Výměna řidičského průkazu podle současného znění zákona č. 361/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů (§ 134 – Výměna dosavadních řidičských průkazů), nebude i nadále zpoplatněna, protože se jedná o povinnou výměnu ze zákona. Podle odst. 2 tohoto paragrafu se týká řidičských průkazů vydaných od 1. července 1964 do dne nabytí účinnosti zákona č. 361/2000 Sb. (tj. 1.1.2001). Typy řidičských průkazů vydávané v tomto období jsou jejich držitele povinni vyměnit do pěti let od nabytí účinnosti zákona (tj. do 31.12.2005). Povinnost výměny se zatím do novelizace zákona č. 361/2000 Sb. netýká řidičských průkazů vydávaných podle tohoto zákona od 1.1.2001 dále (poslední typ ŘP MD).

Výše správního poplatku za vydání řidičského průkazu je v současné době projednávána v rámci novely zákona o správních poplatcích.

Část 2 - Postup obecního úřadu obce s rozšířenou působností při podání žádosti o vydání řidičského průkazu podle vzoru ES

Při podání žádosti o vydání nového řidičského průkazu ČR podle vzoru ES je nutné dodržet předepsaný postup:

 1. Žadatel vyplní předepsané rubriky (bíle vyznačené) na tiskopisu „Žádost o vydání řidičského průkazu“ hůlkovým písmem, do místa určeného pro nalepení fotografie (na přední straně přibližně uprostřed) nalepí fotografii (popř. za pomoci pracovníka u přepážky) a žádost podepíše do místa určeného pro podpis (vpravo dole). Umístění podpisu uvnitř rámečku musí být přibližně uprostřed a tak, aby podpis nepřesahoval přes barevný rámeček. Vodicí řádkou pro podpis je pomyslná čára jdoucí vodorovně od šipky umístěné vlevo vedle barevného rámečku pro podpis k pravému okraji žádosti. Na této pomyslné lince a přibližně uprostřed obdélníku by se měl žadatel podepsat a to nejlépe před pracovníkem obecního úřadu u přepážky. Fotografie určená k nalepení na žádost musí být rozměru 35 x 45 mm a musí splňovat všechny další požadavky normy ČSN 66 6416 na průkazové fotografie.
 2. Pracovník obecního úřadu ověří totožnost žadatele s údaji uvedenými v žádosti a s údaji vedenými v registru řidičů. Doplní údaje, které jsou nutné pro vydání nového ŘP - zapíše číslo žádosti uvedené pod horním čárovým kódem v levém dolním rohu žádosti (spodní čárový kód je skladovým číslem žádosti a je určen pro případné elektronické zpracování skladového hospodářství kteréhokoliv z účastníků systému), zapíše datum podání žádosti (na zadní straně tiskopisu žádosti vlevo dole) jako datum vydání ŘP a popř. i udělení ŘO a zapíše datum platnosti ŘP podle konkrétních podmínek (jako běžná doba platnosti se zapíše: datum vydání + 10 let; v případě omezení např. zdravotní způsobilosti, datum tohoto omezení).
 3. Pracovník úřadu po konečné kontrole uloží informace do registru řidičů pro jejich další zpracování a vlastní žádost po úplném dokončení zpracování přiloží pracovník úřadu ke složce s dalšími žádostmi, určené ke speciální přepravě následující den do personalizačního centra MD.
 4. Pověřený pracovník obecního úřadu vytiskne na závěr dne po ukončení veškeré práce v registru řidičů protokol ŘP 1 - Protokol výdeje dat z obcí do centra (průvodní list žádostí z obce na MD a STC) jako seznam předávaných žádostí k personalizaci do centra a společně se žádostmi jej uloží do plastových desek a ty pak do přepravního boxu (dále jen „přepravka“). Přepravku opatří správně vyplněnou poštovní průvodkou, zabezpečí proti zneužití při přepravě plombami a v domluvený čas ji předá k zabezpečené přepravě speciální poštovní službou k personalizaci ŘP na pracoviště MD v Praze.

  Pozn.: Přepravky jsou pouze stanoveného typu - daného rozměru a barvy, včetně plastových desek pro přepravu žádostí a pojistných plomb.

  Přepravní boxy (přepravky) jsou vyrobeny z plastového materiálu červené barvy a mají rozměr 400 x 300 x 250 mm. V horní části jsou opatřeny zámkovým víkem. Zámkové víko se skládá ze dvou odklápěcích částí spojených uprostřed tvarovým zámkem. V obou částech zámkového víka i ve spodní části přepravky jsou na stranách otvory pro protáhnutí plomb sloužících k zajištění bezpečnosti přepravovaného obsahu.

  Plomby jsou zelené s černými nápisy – zkratkou názvu Centra služeb pro silniční dopravu (CSPSD) a pořadovým číslem plomby. Plomby jsou vyráběny v párech. Každá z plomb je určena na jednu stranu přepravky. Při poruše plomby a její výměně, je třeba vyměnit vždy obě plomby, tj. celý pár stejného čísla za nový.

  Plastové desky jsou určeny k zakládání žádostí. Jsou modré barvy. opatřeny chlopněmi a pružnými zajišťovacími pásky v pravém horním a dolním rohu, sloužících pro zamezení vypadnutí přepravovaných žádostí. Doporučovaný počet zakládaných žádostí do desek je nejvýše 50 ks/jedny desky. Doporučený počet plastových desek se žádostmi do jedné přepravky je nejvýše 6 desek/přepravku.

 5. Denní dávku alfanumerických dat ze žádostí z každého obecního úřadu (batch) zpracují pracovníci MV OIVS v nočních hodinách na úplnou denní dávku dat a předají na pracoviště MD a CSPSD k výrobě ŘP. Po vyrobení ŘP se tyto expedují společně se žádostmi zpět na obecní úřad obce s rozšířenou působností. Pro každé výdejní místo (obec) se vytiskne protokol ŘP 7. Pracoviště expedice MD a CSPSD po kontrole předávaných ŘP s protokoly ŘP 7 s chybovými hlášeními provede rozdělení zapáskovaných ŘP v balíčkách pro jednotlivá výdejní místa (obce) a společně s protokolem ŘP 7 a odpovídajícími žádostmi pro dané výdejní místo (obec) je uloží do přepravek, zabezpečí proti zneužití při přepravě a připraví na předání k přepravě.
 6. Pověřený pracovník obecního úřadu obce s rozšířenou působností převezme přepravku, obsahující balíček(-ky) přepáskovaných vyrobených ŘP, zpět vrácených žádostí a protokol ŘP 7 (seznam vrácených žádostí a vyrobených řidičských průkazů) o předání. Po provedené kontrole obsahu zásilky porovnáním s protokolem ŘP 7 je připraví k předání žadatelům nebo uloží do zabezpečené schránky (trezoru). Zároveň předají k přepravě přepravku, obsahující nově přijaté žádosti z dalšího dne (viz bod 4).
 7. Pracovníci MV OIVS přehrají elektronická data zpět na obce zároveň s protokolem ŘP 6 - Výstupní protokol z MV na výdejní místo (obec s rozšířenou působností), aby si jej pracovník obecního úřadu mohl prohlédnout a popř. vytisknout pro případnou kontrolu předávaných dat.
 8. Poté, co se žadatel dostaví na obecní úřad k převzetí nového ŘP, provede příslušný pracovník obecního úřadu vlastní předání ŘP žadateli. Ověří jeho totožnost, předloží nový ŘP ke kontrole údajů na něm uvedených žadateli a po odsouhlasení správnosti údajů předá nový ŘP proti podpisu žadateli a převezme, pokud se nejedná o prosté vydání ŘP, původní ŘP žadatele, o čemž provede záznam do tiskopisu žádosti. Datum předání ŘP žadateli zapíše pracovník obecního úřadu do registru řidičů a žádost společně s kopií původního ŘP, je-li, založí do spisu řidiče. Původní řidičský průkaz předá ke komisionální skartaci. Do doby fyzické likvidace tyto doklady a listiny zabezpečí, aby nemohly být zneužity.
 9. V případě zjištění nesrovnalostí nebo chybně uvedených údajů v předávaném řidičském průkazu je nutné neprodleně jednotlivě a konkrétně tyto chyby a nedostatky řešit a případně vyplnit novou žádost a předat ji znovu do systému k personalizaci (viz bod 1 a dále). V tomto případě nesmí dojít k předání nového ŘP žadateli, ale k jeho zaslání se starou i novou žádostí a protokolem ŘP 8 stejným postupem zpět na pracoviště MD k zajištění skartace chybně personifikovaného ŘP a nové výroby ŘP. Pokud nebude zjištěna chyba na straně žadatele a údaje v původní žádosti budou správné a v pořádku z hlediska jejich čitelnosti při digitalizaci (tj.včetně kvality fotografie, podpisu, čárového kódu apod.) provede pracovník obecního úřadu reklamaci za použití samolepicího štítku s novým čárovým kódem (barcodem), kterým nahradí původní čárový kód, uvedený na žádosti jeho přesným přelepením, aby žádost mohla být s tímto novým kódem znovu zpracována. Případné reklamační řízení bude vycházet ze zásady unicity vazby číslo ŘP - "barcode". Pro zajištění tohoto principu vydá MD na úřady obcí určitý počet samolepek se speciální číselnou sadou čárového kódu (barcode). Takto reklamovaná žádost musí být urychleně zaslána k novému vyřízení do personalizačního centra stejným postupem jako ta původní. Při reklamaci znovu zadá pracovník výdejního místa i alfanumerická data ke zpracování do centra.
 10. Při ztrátě žádosti v systému přepravy nebo chybě v žádosti způsobené žadatelem se postupuje obdobně jako v bodě 9. s tím, že pracovník obecního úřadu vyzve občana k vyplnění nové žádosti nebo k odstranění chyb, aby mohla být žádost znovu zpracována.

Stručné shrnutí postupu:

Žadatel o vydání řidičského průkazu předloží řádně vyplněný tiskopis žádosti a stanovené doklady pro vydání ŘP místně příslušnému obecnímu úřadu a na základě uděleného(-ých) ŘO (nebo jiného důvodu pro vydání nového ŘP) požádá o provedení evidenční změny. Pracoviště evidence řidičů místně příslušného obecního úřadu ověří totožnost žadatele, zkontroluje správnost a úplnost dat v žádosti a přiložených dokladech a provede porovnání předložených dat s údaji uvedenými v registru řidičů. Pokud nezjistí nedostatky, postoupí žádost k centralizovanému zpracování Státní tiskárně cenin (cestou CRŘ).

Zjistí-li pracovník evidence řidičů nedostatky, provede kroky k jejich odstranění a popř. vrátí předložené doklady a žádost žadateli k provedení oprav.

Státní tiskárna cenin zpracuje předložené doklady a zašle nově vyrobený ŘP cestou CRŘ pracovišti evidence řidičů příslušného obecního úřadu, kde si ho žadatel o řidičský průkaz osobně převezme.

Stanovený počet pro jednu dávku žádostí z jednoho výdejního místa je 50 žádostí odesílaných ke zpracování do centra v jedněch plastových deskách. Z jednoho výdejního místa (např. Mag. hl. m. Prahy) může být najednou takových dávek více.

Část 3 - Vyplňování žádostí

Základní informace k vyplňování žádosti o vydání řidičského průkazu jsou uvedeny přímo na tiskopisu žádosti. Žadatel vyplňuje v žádosti pouze bíle vyznačené rubriky a to hůlkovým písmem. Při výběru z více možností ponechá pouze tu správnou a nehodící se škrtne. V případě, že některé informace žadatel nezná (např. číslo protokolu o zkoušce nebo datum udělení apod.), nevyplňuje je, a popř. se poradí o jejím vyplnění s pracovníkem obecního úřadu obce s rozšířenou působností. Pracovníkům úřadů slouží tyto informace pro upřesnění nebo doplnění těchto údajů v registru řidičů a teprve po této kontrole a konfrontaci s registrem řidičů a napravení zjištěných nepřesností, může žádost odeslat k dalšímu zpracování do centra. Základní identifikační údaje žadatele musí být žadatelem vyplněny. Ostatní údaje chybějící na žádosti, v kolonkách určených pro vyplnění žadatelem, které jsou uvedeny v registru (č. protokolu apod.), pracovník pouze ověří a na žádost je zpětně nedoplňuje.

Tiskopis žádosti nelze kopírovat ani využít elektronickou formu podání. Je nezbytné použít vždy originál žádosti o vydání ŘP, žádost nesmí být přehýbána nebo jakkoliv zmačkána, deformována či poškozena z důvodů jejího dalšího zpracování při scanování při výrobě řidičského průkazu. Poškozené žádosti budou vyřazeny a vráceny k novému vyplnění.

Žádost o vydání řidičského průkazu lze do nabytí účinnosti novelizace zákona 361/2000 Sb. podat pouze ve lhůtě vyřízení do 20 dnů, proto se na žádosti vpravo nahoře vyznačuje, nejlépe zakřížkováním, příslušný čtvereček v horním řádku.

Kolonky v záhlaví Číslo ŘP, Datum vydání, Datum platnosti, Vydal vyplňuje pracovník obecního úřadu až po předání vyrobeného ŘP žadateli. Číslo ŘP je číslo nově vydaného ŘP (EA xxxxxx), stejně tak jako datum vydání, datum platnosti a název nebo otisk razítka obecního úřadu, který tento doklad vydal.

Při zápisu jména, příjmení, dalšího jména, místa popř. státu narození, trvalého pobytu atd. (vyplňuje žadatel) vycházíme z údajů uvedených v dokladu totožnosti (popř. z údajů poskytovaných do registru řidičů z evidence obyvatel). Při výměně ŘP cizího státu a jeho přepisu na nový typ ŘP ČR vycházíme ze zápisu v předloženém ŘP cizího státu a údaje přesně přepíšeme, a to i v případě rozporu mezi ŘP a předkládaným dokladem totožnosti.

Státní občanství postačuje uvést běžně užívanou zkratkou příslušného státu (např. ČR, SRN apod.). Pokud není dostatečně vypovídající, je třeba tento údaj vypsat celý.

Akademický titul, stavovské označení, jiný titul absolventa vysoké školy nebo vyšší odborné školy nebo vědeckou hodnost (vyplňuje žadatel) zapisujeme podle § 105 odst. 2 zákona č. 361/2000 Sb. Získal-li občan více označení, titulů nebo vědeckých hodností, zapíše se na jeho návrh pouze jedno označení, jeden titul nebo jedna vědecká hodnost, kterou občan určí. Titul se na žádosti zapíše do příslušného řádku podle toho, je-li zapsán před jménem nebo za příjmením. Tituly udělené v cizím státě jsou uváděny přesným přepisem z originálu dokladu (popř. úředně ověřené kopie), kterým je udělení tohoto titulu jednoznačně prokázáno (např. diplom, certifikát apod.). V případě přílišné délky názvu tohoto titulu je nutné přiměřené zkrácení textu na příslušnou délku povolenou v registru řidičů, a to podle pravidel českého jazyka nebo jazyka státu původu tohoto dokladu. V současné době se tituly zapisují z nabídky přímo z registru řidičů.

Doklady předložené k vydání ŘP (vyplňuje pracovník úřadu) se zapíší pouze ty, které byly předloženy a uvedou se další požadované

evidenční údaje o těchto dokladech.

Řidičský průkaz převezmu u úřadu – název a sídlo (např. Městský úřad Poděbrady, Obecní úřad Horní Dolní, MČ Praha 8 apod.). V současnosti se vždy bude jednat o úřad, u kterého žadatel podává žádost o vydání ŘP. Datum přijetí žádosti příslušným úřadem – se v současnosti nevyplňuje, neboť je shodné s datumem podání žádosti uvedeným na zadní straně tiskopisu vlevo dole.

Datum převzetí se vyplňuje až při předání nového ŘP žadateli (musí souhlasit s datem uvedeným do registru řidičů). Podpis občana – tento podpis je podpisem občana po převzetí hotového nového ŘP.

Číslo žádosti je číslo uvedené pod horním čárovým kódem („barcode“) označeným „ŘP“.

Dolní čárový kód je určen pro elektronické vedení skladového hospodářství, je skladovým kódem tiskopisu žádosti („RP100“ = skl. č. 100 – uvedeno také na zadní straně) a je určen pro vyřizování objednávek tiskopisů.

Fotografie se nalepuje symetricky podle osového kříže. Pro usnadnění nalepování jsou v dolní polovině osového kříže uprostřed navíc tři vodorovné úsečky šedé barvy. Běžná průkazová fotografie se nalepuje svoji spodní hranou na nejnižší z těchto úseček.

Podpis držitele se vyplňuje modrou nebo černou propisovací tužkou do předepsaného rámečku a to na pomyslnou řádku ve výši značky (šipky) vlevo vedle rámečku pro podpis. Umístění podpisu uvnitř rámečku musí být přibližně uprostřed a tak, aby podpis nepřesahoval přes barevný rámeček.

Na zadní straně žádosti je uvedena tabulka „Udělené skupiny a podskupiny ŘO a datumy jejich udělení“. Zde žadatel vyplní pouze údaje, které jsou mu v době podání žádosti známy. Pracovníci úřadu ji žadateli pomohou vyplnit popř. poradí jak ji vyplnit, ale údaje dále nedoplňují, jen je zkontrolují v souvislosti s údaji vedenými v registru řidičů.

Zvláštní záznamy

Zákaz řízení vyplní občan v rozsahu údajů, které jsou mu známy. V případě více zákazů řízení (např. v různých státech) doplní tyto na zvláštní příloze formátu A4 ve stejném rozsahu a struktuře informací jako na tiskopise žádosti o vydání ŘP. Tato příloha musí být označena přinejmenším nadpisem „Příloha k žádosti o vydání ŘP č.: xxxxxxxxxx“. Tuto přílohu pracovník úřadu založí do spisu řidiče a neposílá ji společně se žádostí k dalšímu zpracování do centra.

Zákonný zástupce vyplňuje příslušnou část obdobným způsobem jako na přední straně žadatel. Údaje zde vyplněné zkontroluje pracovník úřadu na základě předloženého dokladu totožnosti zákonného zástupce.

Kolonky „Odevzdaný ŘP č.“ a „Vydaný státem“ se vypisují v okamžiku fyzického předání ŘP pracovníkovi úřadu. Na závěr může pracovník úřadu zapsat do tiskopisu další záznamy a poznámky do prostoru pro „Úřední záznamy“. Mohou to být např. informace o způsobu vydání ŘP (na základě kterých je žádost o vydání ŘP podána – ztráta, odcizení apod.), údaje o zapsaných harmonizačních kódech (národních i mezinárodních), vybraném poplatku atd.

Na závěr pracovník úřadu zkontroluje nebo vepíše datum podání žádosti, který je zároveň datumem vydání nového ŘP a všechny ověřené údaje potvrdí vlevo dole razítkem úřadu a svým podpisem.

Část 4 - Přílohy

Příloha č. 1: Vyplněný vzor žádosti o vydání řidičského průkazu

Příloha č. 2: Kalkulace předpokládaných počtů vydávaných ŘP podle dat vydání vzhledem k návrhu legislativní úpravy zákona č. 361/2000 Sb.

Část 5 - Účinnost

Tento Metodický pokyn nabývá účinnosti 1.5.2004.

zdroj textu www.mdcr.cz


máte-li jakoukoliv připomínku nebo zájem o spolupráci, pak mne kontaktujte na: webmaster(at)ridicske-prukazy.info