Řidičské-Průkazy.info

Stanovisko k určení doby zadržení řidičského průkazu, která se započítává do zákazu činnosti

zdroj www.mdcr.cz

Dne 13. 6. 2007 obdrželo Ministerstvo dopravy, odbor dopravně správní, Vaší žádost o stanovisko ke stanovení doby zadržení řidičského průkazu, která se započítává do zákazu činnosti. Ve své žádosti uvádíte, že dne 15. 12. 2006 byl osobě podezřelé ze spáchání přestupku zadržen Policií ČR řidičský průkaz, o jehož zadržení správní orgán nerozhodl a dne 3. 1. 2007 podezřelého vyrozuměl o možnosti vyzvednout si řidičský průkaz u příslušného registru řidičů, přičemž pro vyzvednutí nestanovil žádnou lhůtu. Toto vyrozumění řidič převzal dne 7. 1.2007.

Váš další dotaz se týká stanovení doby zadržení řidičského průkazu v případech, kdy policie zadrží řidičský průkaz, avšak správní orgán nerozhodne o jeho zadržení a vyzve řidiče k jeho vyzvednutí (při stanovení/nestanovení lhůty k vyzvednutí x při vyzvednutí/nevyzvednutí výzvy x při převzetí/nepřevzetí řidičského průkazu).

K výše uvedenému prvnímu dotazu Ministerstvo dopravy, odbor dopravně správní, uvádí následující. Doba zadržení řidičského průkazu se bude započítávat do doby zákazu činnosti ode dne 15. 12. 2006, tj. od dne zadržení řidičského průkazu policistou podle § 118b zákona o silničním provozu, do dne 7. 1. 2007, kdy řidič převzal vyrozumění o možnosti vyzvednout si řidičský průkaz. To, že si řidič řidičský průkaz nevyzvedl, ačkoliv věděl, že již nemá řidičský průkaz zadržený, je zcela na vůli řidiče, ovšem nejedná se o dobu, po kterou řidič nesměl tuto činnost vykonávat (§ 14 odst. 2 zákona č. 200/1990 Sb.), tudíž ji nelze započítávat do doby zákazu činnosti. Stejná doba zadržení řidičského průkazu se pak bude započítávat i v případech, kdy si řidič řidičský průkaz vyzvedne. V době mezi převzetím výzvy řidičem a faktickým převzetím řidičského průkazu řidič již řidičský průkaz zadržený nemá a o této skutečnosti ví a řídit motorové vozidlo teoreticky může.

K druhé části dotazu uvádíme, že pokud správní orgán vyzve řidiče k vyzvednutí řidičského průkazu se stanovením lhůty a řidič si jej nevyzvedne, započítává se do doby zákazu činnosti doba od zadržení řidičského průkazu policistou do marného uplynutí stanovené lhůty.

Pokud si řidič tuto výzvu nevyzvedne, ačkoliv byla připravena k vyzvednutí např. na poště, je zapotřebí použít fikce doručení v souladu s § 24 odst. 1 správního řádu. V takovém případě se považuje za doručenou desátý den ode dne, kdy byla k vyzvednutí připravena. Doba zadržení řidičského průkazu, která se bude započítávat do doby zákazu činnosti pak bude od doby zadržení řidičského průkazu policistou do dne doručení vyrozumění (tedy do výše uvedeného desátého dne ode dne uložení na poště).

Dobu zadržení řidičského průkazu by si pak měl správní orgán, který rozhoduje o skutku, za který byl řidiči zadržen řidičský průkaz, zjišťovat u příslušného správního orgánu, který řízení o zadrženém řidičském průkazu policistou vedl a rozhodl o zadržení nebo nerozhodl o zadržení řidičského průkazu.

zdroj textu www.mdcr.cz


máte-li jakoukoliv připomínku nebo zájem o spolupráci, pak mne kontaktujte na: webmaster(at)ridicske-prukazy.info