Řidičské-Průkazy.info

Stanovisko Odboru legislativy Ministerstva dopravy k výkladu § 22 a § 46 zákona č. 200/1990 Sb.

zdroj www.mdcr.cz

V současné době probíhá povinná výměna některých řidičských průkazů. Řidičské průkazy vydané od 1. 7. 1964 do 31. 12. 1993 jsou jejich držitelé povinni vyměnit do 31. 12. 2007. Protože dochází k rozdílnému výkladu, kterak kvalifikovat jednání držitele řidičského průkazu, který tuto povinnost nesplní, případně řídí motorové vozidlo s neplatným řidičským průkazem, oslovil Odbor dopravně správní Ministerstva dopravy Odbor legislativy se žádostí o stanovisko.

Názor odboru dopravně správního byl takový, že pokud si držitel výše uvedeného řidičského průkazu nepožádá o jeho výměnu, dopouští se přestupku proti pořádku ve státní správě podle § 46 odst. 1 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů (přestupkem je porušení i jiných povinností, než které jsou uvedeny v § 21 až 45, jestliže jsou stanoveny zvláštními právními předpisy včetně nařízení obcí, okresních úřadů a krajů), protože nesplní povinnost stanovenou v § 134 odst. 2 písm. a) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů. V případě, že by držitel výše uvedeného řidičského průkazu nepožádal o jeho výměnu a od 1. 1. 2008 by s takovýmto neplatným řidičským průkazem řídil motorové vozidlo, dopouští se přestupku proti bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích podle § 22 odst. 1 písm. l) zákona o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, neboť se účastní provozu na pozemních komunikacích, aniž by byl držitelem platného řidičského průkazu.

Odbor legislativy Ministerstva dopravy poskytl následující stanovisko, které Vám zasíláme na vědomí.

„K Vaší žádosti o stanovisko k výkladu ustanovení § 22 a § 46 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, sdělujeme následující:

Přestupky, kterých se řidič může dopustit v souvislosti s problematikou výměny řidičského průkazu, lze rozdělit do dvou okruhů:

  1. přestupek, jehož se dopustí řidič v provozu na pozemních komunikacích,
  2. přestupek způsobený porušením povinnosti stanovené zákonem o silničním provozu, ke kterému však nedojde v rámci provozu na pozemních komunikacích.

Ad a) Jednání, kdy řidič bude po 31. prosinci 2007 řídit v provozu na pozemních komunikacích vozidlo a zároveň nebude držitelem platného řidičského průkazu, je nutné podřadit pod skutkovou podstatu uvedenou v § 22 odst. 1 písm. l) přestupkového zákona (jakož i ostatní přestupky způsobené jednáním v provozu na pozemních komunikacích porušením povinností stanovených zákonem o silničním provozu, které není výslovně specifikováno v § 22 odst. 1 písm. a) až k) zákona o přestupcích).

Ad b) Ustanovení § 134 odst. 2 ukládá držitelům ŘP povinnost vyměnit do 31. prosince 2007 řidičské průkazy vydané od 1.7. 1964 do 31.12. 1993. Co se týče aplikace ustanovení § 46 odst. 1 zákona o přestupcích na nesplnění výše uvedené povinnosti, považujeme ji za problematickou zejména z níže uvedených důvodů:

  • Uložení sankce za nesplnění povinnosti vyměnit si řidičský průkaz je diskriminační pro řidiče, kteří si řidičský průkaz vyměnit chtějí (avšak žádost podají pozdě), ve srovnání s řidiči, kteří již o výměnu ŘP nepožádají.
  • Aplikaci ustanovení § 46 odst. 1 dále považujeme za disproporční z hlediska vyváženosti závažnosti spáchaného jednání a hrozící sankce, přičemž respektování zásady proporcionality považujeme při výkladu přestupkového zákona za nezbytné. Pokud vezmeme v úvahu, že za jednání, kdy se řidič účastní provozu na pozemních komunikacích s neplatným řidičským průkazem, hrozí pokuta od 1 500 Kč do 2 500 Kč, případně pokuta 2 000 Kč v rámci blokového řízení, pak hrozba uložení pokuty do 30 000 Kč za opožděné podání žádosti o výměnu řidičského průkazu vyznívá absurdně. Vzhledem k tomu, že ukládání výše uvedených absurdních výší pokut nelze ze strany obecních úřadů vyloučit, k danému výkladu se nelze přiklonit.“

zdroj textu www.mdcr.cz


máte-li jakoukoliv připomínku nebo zájem o spolupráci, pak mne kontaktujte na: webmaster(at)ridicske-prukazy.info