Řidičské-Průkazy.info

Posudek o zdravotní způsobilosti

zdroj www.mdcr.cz

Dne 4. 5. 2007 obdrželo Ministerstvo dopravy, odbor dopravně správní, Vaši žádost. Žádáte ministerstvo o zjednání nápravy a vyvolání jednání s Ministerstvem zdravotnictví, případně Českou lékařskou komorou. Uvádíte, že postup lékaře při zpracování posudku o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel považujete za nesprávný, protože lékař uvádí v posudku tu skutečnost, že žadatel nemá dopravně psychologické vyšetření, neurologické vyšetření a vyšetření EEG a posudek je vydáván pro skupiny C, případně C+E. K tomuto uvádíme následující.

Dle § 87a zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisu je dopravně psychologickému vyšetření a vyšetření neurologickému, včetně elektroencefalografického (dále jen „EEG“) povinen se podrobovat držitel řidičského oprávnění skupin C, C+E a C1+E, který řídí nákladní automobil o největší povolené hmotnosti převyšující 7 500 kg nebo speciální automobil o největší povolené hmotnosti převyšující 7 500 kg nebo jízdní soupravu, která je složena z nákladního automobilu a přípojného vozidla nebo ze speciálního automobilu a přípojného vozidla a jejíž největší povolená hmotnost převyšuje 7 500 kg,“ a držitel řidičského oprávnění skupin D a D+E a podskupin D1 a D1+E, který řídí motorové vozidlo zařazené do příslušné skupiny nebo podskupiny řidičského oprávnění. Dopravně psychologickému vyšetření a neurologickému a EEG vyšetření je držitel řidičského oprávnění uvedený v odstavci 1 povinen se podrobit před zahájením výkonu činnosti uvedené v odstavci 1, a dalšímu dopravně psychologickému vyšetření a neurologickému a EEG vyšetření nejdříve šest měsíců před dovršením 50 let a nejpozději v den dovršení 50 let a dále pak každých pět let. Povinnost dopravně psychologického vyšetření a vyšetření neurologického včetně EEG se netýká řidiče, který provádí silniční dopravu soukromé povahy, pokud není prováděna za úplatu.

Z výše uvedeného jednoznačně vyplývá, že tuto povinnost má pouze držitel řidičského oprávnění, nikoliv žadatel o řidičské oprávnění. Zároveň však tento držitel řidičského oprávnění musí provádět silniční dopravu nikoliv soukromé povahy a za úplatu. Proto jsme toho názoru, že postup lékařů při vydávání posudku o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel je zcela v souladu se zákonem a uvedení poznámky, že žadatel nemá dopravně psychologické vyšetření, neurologické vyšetření a vyšetření EEG je v daném případě zcela namístě.

Souhlasíme však s názorem, že žadatel o výše uvedená řidičská oprávnění jen z toho důvodu, že nemá dopravně psychologické vyšetření, neurologické vyšetření a vyšetření EEG, nemůže být zdravotně způsobilý s podmínkou. Toto vyšetření není v žádném případě zákonný důvod k podmínění řidičského oprávnění pro určitou skupinu. Podle našeho názoru toto není zdravotní omezení a na takovéhoto žadatele je potřeba pohlížet jako na zdravotně způsobilého.

zdroj textu www.mdcr.cz


máte-li jakoukoliv připomínku nebo zájem o spolupráci, pak mne kontaktujte na: webmaster(at)ridicske-prukazy.info