Řidičské-Průkazy.info

Stanovisko k § 123c zákona č. 361/2000 Sb. a výzva k odstranění zjištěných nedostatků

zdroj www.mdcr.cz

Ministerstvu dopravy, odboru dopravně správnímu, byla předána statistika z registru řidičů týkající se řidičů, kteří dosáhli 12 bodů. Z předané statistiky vyplývá, že ze strany obecních úřadů obcí s rozšířenou působností, není dodržován zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, neboť řada řidičů nemá zablokováno řidičské oprávnění, ačkoli toto oprávnění pozbyli.

Podle § 123c odst. 3 zákona příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností při provedení záznamu bodů, kterým řidič dosáhl celkového počtu 12 bodů, neprodleně písemně oznámí tuto skutečnost řidiči a vyzve jej k odevzdání řidičského průkazu a mezinárodního řidičského průkazu nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne doručení tohoto oznámení. Řidič pozbývá řidičské oprávnění uplynutím 5 pracovních dnů ode dne, v němž mu bylo toto oznámení doručeno.

Vzhledem k tomu, že je nerozhodné, zda je řidič skutečně držitelem řidičského oprávnění nebo není, je potřeba řidiči oznámení o dosažení 12 bodů zasílat VŽDY! Pokud se nedaří obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností řidiči oznámení fyzicky doručit, je potřeba uplatnit příslušná ustanovení správního řádu vztahující se k doručování. Konkrétně se pak jedná o § 24 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (fikce doručení) nebo § 32 správního řádu (opatrovník), případně lze využít doručení veřejnou vyhláškou (§ 25 správního řádu).

Jelikož řidič pozbývá řidičské oprávnění uplynutím 5 pracovních dnů ode dne, v němž mu bylo oznámení o dosažení 12 bodů doručeno, je příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností povinen v registru řidičů provést blokaci řidičského oprávnění.

Žádáme všechny příslušné obecní úřady obce s rozšířenou působností, aby si vygenerovali statistiku řidičů, kteří dosáhli 12 bodů a provedli důslednou kontrolu blokace řidičských oprávnění, případně neprodleně provedli opravu evidovaných údajů. Současně upozorňujeme, že zjednání nápravy bude ze strany Ministerstva dopravy, jako správce centrálního registru řidičů, kontrolováno.

zdroj textu www.mdcr.cz


máte-li jakoukoliv připomínku nebo zájem o spolupráci, pak mne kontaktujte na: webmaster(at)ridicske-prukazy.info