Řidičské-Průkazy.info

Stanovisko k okamžiku nabytí řidičského oprávnění

zdroj textu www.mdcr.cz

Ministerstvo dopravy, odbor dopravně správní a BESIP, na základě určitých nejasností, které vyvstaly v otázce okamžiku nabytí řidičského oprávnění, podává následující stanovisko k právním východiskům a postupu obecních úřadů obcí s rozšířenou působností při udělování, resp. rozšiřování řidičských oprávnění v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 500/2004 Sb., správní řád.

Při vydání rozhodnutí o udělení (rozšíření) řidičského oprávnění, za předpokladu splnění všech podmínek pro udělení (rozšíření) řidičského oprávnění podle § 82 a násl. zákona č. 361/2000 Sb. je obecně třeba vycházet z § 129 odst. 2 tohoto zákona, jakož i z příslušných ustanovení správního řádu, jak vyplývá z § 129 odst. 1 zákona č. 361/2000 Sb. a § 1 odst. 2 správního řádu. Základním ustanovením správního řádu upravujícím vydání rozhodnutí v řízení o žádosti v případě, že úřad vyhoví žádosti v plném rozsahu, je § 151 správního řádu. Na základě uvedených ustanovení se kladné rozhodnutí o udělení (rozšíření) řidičského oprávnění vydává a současně nabývá právní moci dnem vydání dokladu účastníku řízení, tj. žadateli o udělení (rozšíření) řidičského oprávnění. Tímto dnem se žadatel stává držitelem řidičského oprávnění.

Udělené (rozšířené) řidičské oprávnění pak jeho držitele opravňuje k řízení motorových vozidel zařazených do příslušné skupiny nebo podskupiny řidičského oprávnění. Držení příslušného řidičského oprávnění se prokazuje právě vydaným řidičským průkazem, který je jedním z dokladů, jež musí mít řidič motorového vozidla podle § 6 odst. 8 písm. a) zákona č. 361/2000 Sb. při řízení vždy u sebe a podle § 6 odst. 9 téhož zákona vždy na výzvu policisty předložit spolu s dalšími stanovenými doklady policistovi ke kontrole. V řízení o udělení (rozšíření) řidičského oprávnění, ve kterém je písemné vydání rozhodnutí nahrazeno vydáním dokladu, je třeba postupovat a vydat řidičský průkaz ve lhůtách, které jsou oproti obecným lhůtám pro vydání rozhodnutí stanoveným v § 71 správního řádu stanoveny speciálně v § 110 zákona č. 361/2000 Sb., které fakticky obecně stanovené lhůty zkracují.

Z důvodů hodných zvláštního zřetele je však v jednotlivých případech možné, s přihlédnutím k základním zásadám správního řízení obsaženým v § 2 a násl., a zejména k ustanovení § 2 odst. 4 a § 6 odst. 2 správního řádu, nepoužít v řízení o udělení řidičského oprávnění § 129 odst. 2 zákona č. 361/2000 Sb., ale rozhodnutí o udělení řidičského oprávnění v souladu s § 72 správního řádu oznámit účastníku řízení ústním vyhlášením. Takovým důvodem by mohla být skutečnost, že účastník řízení hodlá bezprostředně po získání řidičského oprávnění zahájit výuku a výcvik k získání další skupiny řidičského oprávnění, a nezbytnou podmínkou pro přijetí k takové výuce a výcviku je podle § 13 písm. f) zákona č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, držení prvně uvedeného řidičského oprávnění. Za takový důvod by však podle našeho názoru nemohla být považována potřeba řídit motorová vozidla v kratší lhůtě než je lhůta stanovená pro vydání řidičského průkazu, neboť splnění povinnosti mít u sebe při řízení motorového vozidla řidičský průkaz (§ 6 odst. 8 zákona č. 361/2000 Sb.) nelze nahradit jinak než držením potvrzení o oznámení ztráty, odcizení, poškození nebo zničení řidičského průkazu, které však lze vydat pouze v případech stanovených v § 115 zákona č. 361/2000 Sb.

Vzhledem k tomu, že zákon č. 361/2000 Sb. neobsahuje speciální procesní ustanovení pro vydání rozhodnutí o udělení (rozšíření) řidičského oprávnění jiným způsobem, než je stanoveno v § 129 odst. 2, je nutno se v takovém případě řídit v plném rozsahu příslušnými ustanoveními správního řádu, jako subsidiárního právního předpisu.

Ústní vyhlášení může mít účinky oznámení rozhodnutí pouze tehdy, pokud se žadatel o udělení (rozšíření) řidičského oprávnění vzdá práva na doručení písemného vyhotovení rozhodnutí. V takovém případě se namísto písemného vyhotovení rozhodnutí učiní záznam do spisu podle § 67 odst. 2 správního řádu. Takto vyhlášené rozhodnutí nabude podle § 73 správního řádu právní moci dnem, kdy proti němu nebude možné podat odvolání, což nastane buď marným uplynutím lhůty pro podání odvolání, nebo tím, že se žadatel o udělení (rozšíření) řidičského oprávnění vzdá práva podat proti rozhodnutí odvolání. Vzdání se práva podat odvolání lze v souladu s § 81 odst. 2 správního řádu učinit buď písemně nebo ústně do protokolu, a to bezprostředně poté, co se účastník řízení vzdá práva na písemné vyhotovení rozhodnutí.

Součástí poučení účastníka řízení by při popsaném postupu mělo být také poučení o tom, že uděleného řidičské oprávnění lze až do doby vydání řidičského průkazu využít pouze pro doložení splnění podmínky pro přijetí k výuce a výcviku k získání další skupiny řidičského oprávnění podle § 13 písm. f) zákona č. 247/2000 Sb. Splnění uvedené podmínky by v tomto případě bylo možné prokázat výpisem z registru řidičů, ve kterém by bylo uvedeno, že v něm uvedená osoba je držitelem řidičského oprávnění, popřípadě potvrzením o ústním vyhlášení rozhodnutí vydaným ve smyslu § 67 odst. 3 správního řádu. Ani jeden z uvedených dokumentů by však nemohl nahradit řidičský průkaz při řízení motorového vozidla. Řízením motorového vozidla, k jehož řízení je třeba řidičského oprávnění popsaným způsobem udělené skupiny, aniž by měl u sebe řidičský průkaz, by se držitel řidičského oprávnění, by řidič porušil povinnost podle § 6 odst. 8 zákona č. 361/2000 Sb., čímž by se dopustil přestupku podle § 22 odst. 1 písm. l) zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.

K ústnímu vyhlášení rozhodnutí je nezbytné dále podotknout, že jako úkon správního orgánu ve správním řízení musí být provedeno úřední osobou oprávněnou k vedení daného řízení v souladu s § 15 správního řádu. Při popsaném postupu udělení řidičského oprávnění musí být dodržena lhůta pro vydání rozhodnutí podle § 80 správního řádu. Závěrem je třeba konstatovat, že volba vhodných procesních postupů v řízení o udělení (rozšíření) řidičského oprávnění je, stejně jako v jiných správních řízeních, při dodržení základních zásad správního řízení, včetně výše uvedené zásady procesní ekonomie, na věcně a místně příslušném správním orgánu.

zdroj textu www.mdcr.cz


máte-li jakoukoliv připomínku nebo zájem o spolupráci, pak mne kontaktujte na: webmaster(at)ridicske-prukazy.info