Řidičské-Průkazy.info

Stanovisko k výkladu pojmu příprava na výkon povolání

podle § 109 odst. 7 písm. b) zákona č. 361/2000 Sb.

Ministerstvo dopravy, odbor agend řidičů, obdržel četné žádosti obecních úřadů obcí s rozšířenou působností o metodickou pomoc v oblasti udělování řidičských oprávnění cizincům a posuzování splnění podmínek pro udělení řidičského oprávnění.

Konkrétně se jedná výklad ustanovení § 109 odst. 7 písm. b) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a ustanovení čl. 7 směrnice 91/439/EHS, pokud se týká přípravy na výkon povolání, resp. studia po dobu nejméně 6 měsíců.

Přípravou na výkon povolání resp. studiem podle uvedených ustanovení je třeba rozumět studium ve smyslu zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), popřípadě zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon). Studiem podle zákona o vysokých školách se rozumí studium na veřejné, soukromé nebo státní vysoké škole ve studijním programu akreditovaném Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. Žadatel prokazuje, že je studentem vysoké školy, dokladem o studiu vydaném podle zákona o vysokých školách. Studiem, resp. přípravou na výkon povolání se dále rozumí vzdělávání ve školách a akreditovaných studijních programech zapsaných ve školském rejstříku podle školského zákona. Žadatel prokazuje, že je žákem nebo studentem školy zapsané ve školském rejstříku, potvrzením o studiu, vydaném touto školou.

Vzhledem k výše uvedenému nelze za studium, resp. přípravu na povolání považovat například účast na výuce v jazykových a jiných kurzech prováděných na základě živnostenského zákona.

zdroj textu www.mdcr.cz


máte-li jakoukoliv připomínku nebo zájem o spolupráci, pak mne kontaktujte na: webmaster(at)ridicske-prukazy.info