Řidičské-Průkazy.info

Stanovisko k vydávání ŘP ČR cizincům a podmínka pobytu

zdroj www.mdcr.cz

K problematice vydávání řidičských průkazů cizincům v návaznosti na podmínku pobytu sdělujeme následující.

Vámi popsaná situace:

„Žadatel o udělení řidičského oprávnění a vydání řidičského průkazu České republiky pocházející ze Spolkové republiky Německo, podal žádost o vydání řidičského průkazu na Městském úřadu Kraslice dne 7. ledna 2008. V tomto územním obvodu MěÚ Kraslice má od 2. července 2007 povolen pobyt, průkaz č. VA 031026, potvrzení o přechodném pobytu vydalo OCP – Sokolov, dne 14. listopadu 2007.Dalším předloženým dokladem byla  „Žádost o řidičské oprávnění“ podaná do Autoškoly CLEA s.r.o. Plzeň, dne 23. června 2006 (pozn. jiný kraj - jiná ORP). Výuka a výcvik byly ukončeny dne 1. listopadu 2006 a dne 2. listopadu 2006 bylo zkušebním komisařem řidičů u Městského úřadu Rokycany potvrzeno kulatým úředním razítkem, že jmenovaný splnil podmínky odborné způsobilosti k získání řidičského oprávnění skupiny B. Městský úřad Kraslice dne 21. února 2008 řízení usnesením zastavil pro zjevnou právní nepřípustnost, kterou spatřuje v nesplnění podmínky přechodného pobytu na území ČR již při nástupu do uvedené autoškoly. Proti tomuto usnesení se žadatel včas odvolal.

Krajský úřad Karlovarského kraje úřední činností zjistil, že Městský úřad Rokycany rozhodnutím zamítl žádost o udělení řidičského oprávnění (vypraveno dne 14. června 2007), neboť žadatel nepředložil doklad prokazující přechodný pobyt, ani doklad o tom, že se na území ČR připravuje na výkon povolání po dobu nejméně 6 měsíců (coby osoba, která nemá na území ČR trvalý pobyt) ve lhůtě do 23. března 2007, čímž nesplnil podmínku pro jeho udělení dle zákona o provozu na pozemních komunikacích.“

 

Podmínkami k udělení řidičského oprávnění jsou v souladu s § 82 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, věk osoby, zdravotní a odborná způsobilost k řízení motorových vozidel, trvalý nebo přechodný pobyt na území České republiky, splnění dalších podmínek podle § 91 zákona a skutečnost, že žadatel není ve výkonu sankce nebo trestu zákazu činnosti spočívajícího v zákazu řízení motorových vozidel. Podmínku zdravotní a odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a splnění dalších podmínek podle § 91 zákona musí držitel řidičského oprávnění splňovat po celou dobu držení řidičského oprávnění.

Vámi popsaný závěr Městského úřadu Kraslice, který řízení o žádosti dne 21. února 2008 usnesením zastavil pro zjevnou právní nepřípustnost, kterou spatřuje v nesplnění podmínky přechodného pobytu na území ČR již při nástupu do uvedené autoškoly, považujeme za nesprávný a v rozporu se zákonem. Podmínka pobytu v době, kdy se žadatel přihlašuje k výuce a výcviku v autoškole, není zákonnou podmínkou pro udělení řidičského oprávnění podle § 82 zákona, viz výše. V souladu s Metodickou pomůckou k usměrnění některých správních činností v souvislosti s aplikací zákona č. 411/2005 Sb., zveřejněnou pod čj. 48/2006-160-LEG/1, musí sice žadatel mít prokazatelně na území České republiky skutečný pobyt z důvodu zejména osobních vazeb, jeho trvání však může být kratší než je 185 dní, protože při zohlednění obsahu a účelu směrnice 91/439/EHS je nutné požadavek zákona č. 247/2000 Sb. považovat za jdoucí nad rámec komunitárního práva, protože minimální dobu pobytu pro udělení řidičského oprávnění prodlužuje. Při doslovném izolovaném výkladu § 13 odst. 1 písm. e) zákona č. 247/2000 Sb., by toto ustanovení představovalo jistou formální překážku volného pohybu osob, která představuje jeden ze základních principů, na němž je Evropská unie založena. Proto je podle názoru ministerstva nezbytné interpretovat zmíněné ustanovení zákona č. 247/2000 Sb. v širším kontextu zákona č. 361/2000 Sb. a směrnice 91/439/EHS (více viz metodická pomůcka čj. 48/2006-160-LEG/1). Je zapotřebí rovněž uvést, že se žadatel připravoval na výuku a výcvik v daném případě ještě před účinností novely zákona.

Zákon nestanoví lhůtu, v jaké může žadatel podat žádost o udělení řidičského oprávnění od absolvování výuky a výcviku a složení zkoušky z odborné způsobilosti. Ani zákon nestanoví, jak maximálně starý posudek o zdravotní a odborné způsobilost k řízení motorových vozidel musí žadatel předložit. Pokud mu již jednou byla obecním úřadem obce s rozšířenou působností žádost o udělení řidičského oprávnění zamítnuta a v současné době podmínku přechodného pobytu žadatel splňuje v působnosti jiného obecního úřadu obce s rozšířenou působností, nebyl dán důvod pro zastavení řízení a na skutečnost, že se o udělení řidičského oprávnění rozhoduje opakovaně po dodatečném splnění podmínek, nelze pohlížet jako na překážku řízení podle § 48 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu. Ustanovení § 48 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., stanoví, že přiznat totéž právo nebo uložit tutéž povinnost lze z téhož důvodu téže osobě pouze jednou. Vzhledem k tomu, že „první“ obecní úřad obce s rozšířenou působností žadateli žádné právo nepřiznal, nejedná se o překážku v řízení. „Druhý“ obecní úřad obce s rozšířenou působností, v jehož správním obvodu dodatečně žadatel splní všechny podmínky pro udělení řidičského oprávnění, a který je místně příslušný podle pobytu žadatele, má povinnost udělit žadateli řidičské oprávnění a vydat řidičský průkaz.

Podle § 2 písm. hh) zákona je příslušným obecním úřadem obce s rozšířenou působností ten úřad, který je příslušný podle místa trvalého pobytu žadatele o řidičské oprávnění, nebo přechodného pobytu na území České republiky, který trvá alespoň 185 dnů. Podmínku „kalendářního roku“ podle směrnice Rady 91/439/EHS o řidičských průkazech, nelze aplikovat vzhledem k odlišné národní právní úpravě podmínky pobytu.

zdroj textu www.mdcr.cz


máte-li jakoukoliv připomínku nebo zájem o spolupráci, pak mne kontaktujte na: webmaster(at)ridicske-prukazy.info