Řidičské-Průkazy.info

Stanovisko k udělení (rozšíření) řidičského oprávnění

V souvislosti se zavedením nového řidičského průkazu podle vzoru Evropských společenství se vyskytl problém zejména u žadatelů o udělení (rozšíření) řidičského oprávnění, kteří úspěšně složili závěrečnou zkoušku z odborné způsobilosti, v tom smyslu, že centralizovaný způsob výroby nového ŘP neumožňuje jeho okamžité vydání žadateli tak, jako tomu bylo doposud. Lhůta pro vydání ŘP je nyní do 15-20 dní od podání žádosti.

V této souvislosti se množí dotazy ze strany občanů i úřadů, jakým způsobem se pohlíží na žadatele v době mezi úspěšným složením závěrečné zkoušky z odborné způsobilosti a převzetím řidičského průkazu. K tomuto předkládáme následující stanovisko.

Právní analýza:

Žadatel o získání (rozšíření) řidičského oprávnění úspěšně složí závěrečnou zkoušku a splní i ostatní podmínky k udělení (rozšíření) řidičského oprávnění (§ 82 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, dále jen „zákon“ – tj. věk, zdravotní a odborná způsobilost, event. další podmínky). Řidičské oprávnění udělí žadateli příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností (§ 92). Na rozhodování o udělení řidičského oprávnění se vztahuje správní řád (§ 129 odst. 1). Jestliže se žadateli o udělení (rozšíření) řidičského oprávnění vyhoví v plném rozsahu, místo rozhodnutí se žadateli vydá řidičský průkaz s uděleným nebo s rozšířeným řidičským oprávněním (§ 129 odst. 2). Lhůta pro rozhodnutí se tedy řídí správním řádem, kdy lze z důvodu technologické náročnosti výroby řidičského průkazu využít lhůty podle § 49 odst. 2 – správní orgán je povinen rozhodnout ve věci do 30 dnů od zahájení řízení (= podání žádosti o řidičské oprávnění resp. žádosti o vydání řidičského průkazu).

Je třeba zdůraznit následující skutečnosti:

  1. Řidičský průkaz je jediným dokladem, který osvědčuje udělení řidičského oprávnění (§ 103 odst. 1).
  2. K řízení motorových vozidel na území ČR opravňuje platný řidičský průkaz (§ 104 odst. 2 písm. a)).

Skutečnost, že na řidičském průkazu se jako datum vydání uvádí datum podání žádosti a současně se uvádí jako datum prvního vydání skupiny nebo podskupiny řidičského oprávnění, je pouze právní fikcí, protože technologicky nelze řešit jinak. Rozhodným datem pro nabytí právní moci rozhodnutí o udělení řidičského oprávnění je však datum vlastního převzetí řidičského průkazu žadatelem.

Platná právní úprava tedy neumožňuje obecnímu úřadu vystavit žadateli po dobu výroby řidičského průkazu jiný doklad o udělení řidičského oprávnění, než je řidičský průkaz. Jediný doklad, který osvědčuje v minulosti udělené řidičské oprávnění je podle platné právní úpravy „Potvrzení o ztrátě, odcizení, zničení nebo poškození řidičského průkazu“, který však lze vydat, a to bezodkladně, pouze v uvedených případech ztráty, odcizení, zničení nebo poškození řidičského průkazu, jehož byl již řidič držitelem. I toto potvrzení je však platné pouze na území České republiky a nelze k němu vydat mezinárodní řidičský průkaz.

V současnosti platná právní úprava – zákon č. 361/2000 Sb. ani centralizovaný způsob výroby ŘP neumožňuje v současné době zkrácení lhůty nebo vydání ŘP v mimořádné expresní lhůtě. Nový systém vydávání je postaven na stávajícím platném zákonu č. 361/2000 Sb. a byla novelizovaná pouze prováděcí vyhláška, která stanovila nový vzor řidičského průkazu, nové vzory tiskopisů žádosti o vydání řidičského průkazu a potvrzení o oznámení ztráty, odcizení, zničení nebo poškození řidičského průkazu.

V připravované novele zákona č. 361/2000 Sb. je navrhována možnost vydání řidičského průkazu v expresní lhůtě. Tato lhůta však nebude kratší než 3-5 dní z důvodu technologické výrobní lhůty a lhůty pro převoz vyplněné žádosti a vyrobeného ŘP mezi příslušným obecním úřadem a výrobcem. Možnost vydání ŘP v expresní lhůtě by měla být omezena pouze v mimořádných případech (nezbytná potřeba vyjet do zahraničí, ztráta nebo odcizení řidičského průkazu u řidičů profesionálů apod.); v žádném případě nelze tuto možnost zavést plošně, došlo by k narušení procesu výroby. Novelu zákona nyní projednává Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR a předpokládaná účinnost by měla být k 1. lednu 2005.

Možnost vydání ŘP v expresní lhůtě musí být současně provázána se zavedením vyššího správního poplatku (toto je již předběžně projednáno s Ministerstvem financí).

Závěr:

Rozhodným datem pro nabytí právní moci rozhodnutí o udělení řidičského oprávnění je však datum vlastního převzetí řidičského průkazu žadatelem. Zákonné řešení, které by umožňovalo žadateli o řidičské oprávnění, který úspěšně absolvoval závěrečnou zkoušku, vydat obratem nějaký doklad, který by jej opravňoval k řízení motorových vozidel, neexistuje v současné době žádné. Jediným dokladem, který osvědčuje udělení řidičského oprávnění je, jak již bylo shora uvedeno, pouze řidičský průkaz.

Toto stanovisko je potvrzené legislativním odborem Ministerstva dopravy.

zdroj textu www.mdcr.cz


máte-li jakoukoliv připomínku nebo zájem o spolupráci, pak mne kontaktujte na: webmaster(at)ridicske-prukazy.info