Řidičské-Průkazy.info

Stanovisko k posudku o zdravotní způsobilosti řidičů podle § 87 zákona

zdroj www.mdcr.cz

Podle § 87 odst. 3 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, je držitel řidičského oprávnění povinen se podrobit pravidelné lékařské prohlídce nejdříve 6 měsíců před dovršením 60, 65 a 68 let věku a nejpozději v den dovršení stanoveného věku, po dovršení 68 let věku pak každé dva roky. Jako řidič motorového vozidla pak musí mít při řízení u sebe doklad o zdravotní způsobilosti řidiče.

Vzor posudku o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel stanoví vyhláška č. 277/2004 Sb., o stanovení zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel, zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel s podmínkou a náležitosti lékařského potvrzení osvědčujícího zdravotní důvody, pro něž se za jízdy nelze na sedadle motorového vozidla připoutat bezpečnostním pásem (vyhláška o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel), ve znění pozdějších předpisů, v příloze č. 2, v části I. Posudek musí vždy obsahovat náležitosti uvedené ve vzoru posudku a jak vyplývá z § 4 odst. 1 uvedené vyhlášky jej lze vydat i v jiném formátu a uspořádání, než je uvedeno v jeho vzoru.

zdroj textu www.mdcr.cz


máte-li jakoukoliv připomínku nebo zájem o spolupráci, pak mne kontaktujte na: webmaster(at)ridicske-prukazy.info