Řidičské-Průkazy.info

Sdělení ve věci schválení výcvikového vozidla - motocyklu s automatickou převodovkou

Ministerstvo dopravy, odbor agend řidičů, obdrželo podnět od zástupce Asociace autoškol, pana Ondřeje Horázného, ve věci schválení motocyklu s automatickou převodovkou jako cvičného vozidla. Podnět pana Horázného směřuje proti obsahu sdělení Ministerstva dopravy č.j. 47/2006-160-AS/2. Touto písemností bylo sděleno dotazujícímu se obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, že motocykl – skútr s automatickou převodovkou nemůže být užit jako výcvikové vozidlo. Stanovisko se opíralo o ustanovení § 9 odst. 1 písm. b) zákona č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Vzhledem k tomu, že stanovisko odboru agend řidičů bylo v rozporu s obsahem podnětu pana Horázného, požádal odbor agend řidičů o odborné stanovisko legislativní odbor Ministerstva dopravy. Na základě tohoto stanoviska odbor agend řidičů sděluje ve výše popsané věci následující.

Formulace stěžejního ustanovení § 9 odst. 1 písm. b) zákona č. 247/2000 Sb. definující některé podmínky pro užití výcvikového vozidla v autoškole není zcela jednoznačná. Při striktním gramatickém výkladu textu lze dospět k závěru, že motocykly tvoří výjimku z obecné možnosti použití výcvikových vozidel vybavených automatickou převodovkou a musí být tedy vybaveny dvojím zařízením umožňujícím ovládání spojky, jak bylo v původním sdělení prezentováno. Právní normu je však třeba vždy vykládat v kontextu právního řádu jako celku, přičemž v daném případě bezprostředně související právní předpis – zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, s možností absolvování výcviku a zkoušky v řízení motocyklu s automatickou převodovkou počítá, když ve svém § 90 odst. 2 motocykly explicitně vylučuje z povinnosti úřadu omezit ŘO na vozidla s automatickou převodovkou, pokud byl výcvik a zkouška na vozidle s tímto druhem převodovky prováděn.

Oba předmětné zákony nabyly účinnosti ve stejný den (1.1.2000), ve prospěch žádné z norem proto nelze použít výkladové pravidlo o přednosti pozdějšího zákona. Naopak je třeba uvedené předpisy vykládat systémově, v kontextu a dle jednotné věcné koncepce. Směrnice 2000/56/ES, kterou se mění směrnice o řidičských průkazech, v bodě 5 přílohy II obecně připouští použít pro výcvik a zkoušku vozidlo vybavené automatickou převodovkou, přičemž stanoví jediný specifický požadavek, podle něhož „pokud zkoušku dovedností a chování vykoná žadatel ve vozidle s automatickou převodovkou, v každém řidičském průkazu vydaném na základě této zkoušky se to zaznamená. Řidičský průkaz s tímto záznamem smí být užit pouze pro řízení vozidel s automatickou převodovkou.“ Obdobné ustanovení obsahovalo v bodě 8 přílohy II i původní znění směrnice 91/439/EHS platné v době nabytí účinnosti zákona č. 361/2000 Sb. Musíme proto konstatovat, že současné znění § 90 odst. 2 zák. č. 361/2000 Sb. (část věty za středníkem), tím že explicitně vylučuje povinnost úřadu omezit ŘO pouze na motocykly s automatickou převodovkou, pokud byl výcvik a zkouška na motocyklu s tímto druhem převodovky prováděn, je v rozporu s komunitárním právem a mělo by být ze zákona vypuštěno za podmínky souběžné precizace stávajícího výkladově problémového ustanovení § 9 odst. 1 zákona č. 247/2000 Sb. Odbor agend řidičů bude tuto úpravu právního rámce iniciovat.

V návaznosti na již zmíněnou nejednoznačnost zvolené formulace daného ustanovení a při absenci podrobnějšího odůvodnění předmětné právní úpravy v důvodové zprávě, odbor agend řidičů přehodnotil stanovisko prezentované v písemnosti č.j. 47/2006-160-AS/2.

Odbor agend řidičů při schvalování výcvikového vozidla – motocyklu s automatickou převodovkou doporučuje umožnit schválení tohoto vozidla pro výcvik v autoškole.

zdroj textu www.mdcr.cz


máte-li jakoukoliv připomínku nebo zájem o spolupráci, pak mne kontaktujte na: webmaster(at)ridicske-prukazy.info