Řidičské průkazy - řidičský průkaz

aktuální informace o řidičských průkazech

Řidičský průkaz

vysvětlení pojmu

Řidičský průkaz - je veřejná listina a osvědčuje udělení řidičského oprávnění k řízení motorových vozidel zařazených do příslušné skupiny nebo podskupiny řidičského oprávnění.

ŘP nesmí být ponecháván a přijímán jako zástava.

Nový řidičský průkaz je v České republice vydáván od 1.května 2004 ve formátu plastové karty podle vzoru EU.

Jen vlastník platného řidičského průkazu, v němž jsou vyznačena získaná řidičská oprávnění, může řídit motorové vozidlo na pozemních komunikacích. ( V ČR je možné řídit vozidlo také na základě potvrzení o oznámení ztráty, odcizení, poškození nebo zničení řidičského průkazu.)

Řidičský průkaz se vydává se na základě udělení řidičského oprávnění osobě, která:

 • dosáhla věku stanoveného zákonem, tzn. osobě starší
  • 15 let pro skupinu AM
  • 16 let pro skupinu A1
  • 17 let pro skupinu T a podskupinu B1
  • 18 let pro skupiny A s omezením, B, B+E, C, C+E a podskupiny C1 a C1+E
  • 21 let pro skupiny A bez omezení, D, D+E a podskupin D1 a D1+E
 • je zdravotně a odborně způsobilá k řízení motorových vozidel
 • splnila další podmínky stanovené zákonem

K žádosti o vydání o řidičského průkazů se přikládá:

 • platný doklad totožnosti
 • jedna fotografie o rozměrech 3,5 x 4,5 centimetrů
 • záznam o zkouškách z odborné způsobilosti
 • lékařský posudek o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel

Žádost se podává na předepsaném tiskopisu o vydání řidičského průkazu na místně příslušném obecním úřadu obce s rozšířenou působností. Na stejném úřadě se Ř po vyrobení také vyzvedává.

Cizinec, který vlastní řidičský průkaz vydaný cizím státem, nebo řidičský průkaz Evropských společenství a byl mu povolen dlouhodobý, nebo trvalý pobyt, je povinen do 3 měsíců od povolení tohoto pobytu požádat o vydání českého národního řidičského průkazu! Občané EU - držitelé řidičského průkazu vydaného členským státem EU, nemají povinnost měnit řidičský průkaz za český, a to bez ohledu na druh pobytu v ČR či jeho délku. Výměna řidičského průkazu za cizozemský řidičský průkaz je osvobozena od správníh poplatků.

řidičské oprávnění | řidičský průkaz | mezinárodní řidičský průkaz


máte-li jakoukoliv připomínku nebo zájem o spolupráci, pak mne kontaktujte na: webmaster(at)ridicske-prukazy.info