Řidičské-Průkazy.info

Řidičské oprávnění omezené harmonizačním kódem 10.02 pouze na vozidla vybavená automatickou převodovkou

zdroj www.mdcr.cz - stanovisko k postihu případů, kdy řidič v rozoru s tímto omezením řidičského oprávnění řídí vozidlo vybavené manuální převodovkou, vydané dne 10.04.2007 pod č.j. 205/2007-160-OST/2

Na základě Vaší žádosti ze dne 12. března 2007 o stanovisko k řidičskému oprávnění, které je omezeno harmonizačním kódem, sdělujeme následující.

V prvé řadě je nutné vyjasnit, kdo je obecně oprávněn v provozu na pozemních komunikacích řídit motorová vozidla. Podle § 3 odst. 3 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, platí, že řídit motorové vozidlo může pouze

  • a) osoba, která je držitelem příslušného řidičského oprávnění podle § 81, nebo
  • b) žadatel o řidičské oprávnění, který se pod dohledem učitele autoškoly podrobuje výcviku v řízení motorového vozidla nebo skládá zkoušku z řízení motorového vozidla, nebo
  • c) osoba, která se pod dohledem učitele autoškoly připravuje k přezkoušení z odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel nebo skládá zkoušku v rámci tohoto přezkoušení.

Toto ustanovení, jakož i na něj navazující ustanovení sankční povahy (§ 180 trestního zákona, resp. § 22 odst. 1 písm. e) bod 1 zákona o přestupcích), je nutné chápat a vykládat tak, že každý řidič motorového vozidla ve smyslu § 3 odst. 3 písm. a) zákona o silničním provozu musí být držitelem příslušného řidičského oprávnění ve vazbě na konkrétní vozidlo či jízdní soupravu, které v daném okamžiku řídí. Přitom tato ustanovení nelze vázat pouze na vymezení jednotlivých skupin či podskupin řidičského oprávnění, ale na obsah práva řídit motorová vozidla jako celek. Zde je nutné zohlednit také případná omezení řidičského oprávnění. V praxi se může jednat například o omezení řidičského oprávnění podskupiny A1 na motocykly se zdvihovým objemem do 50 cm3 (pomocí národního harmonizačního kódu 150), případně, jako v dotazovaném případě, omezení řidičského oprávnění pouze na vozidla s automatickou převodovkou (pomocí harmonizačního kódu 10.02).

Podle našeho názoru se řidič, jehož řidičské oprávnění je omezeno harmonizačním kódem 10.02 – automatická převodovka, a řídí vozidlo s mechanickou převodovkou, dopouští buď přestupku podle § 22 odst. 1 písm. e) zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, nebo trestného činu podle § 180d trestního zákona. Není totiž držitelem příslušného skupiny či podskupiny řidičského oprávnění ve smyslu zákona o silničním provozu požadované k řízení konkrétního vozidla. Příslušnou skupinou či podskupinou je v daném případě nutné rozumět příslušnou skupinu či podskupinu řidičského oprávnění bez omezení harmonizačním kódem 10.02. Nelze se proto omezit pouze na vymezení skupin či podskupin řidičského oprávnění podle § 81 zákona o silničním provozu, ale je nutné zohlednit také případná další omezení řidičského oprávnění u konkrétního řidiče. Tomuto výkladu ostatně odpovídá i objekt, který výše uvedené skutkové podstaty chrání a který spočívá v ochraně bezpečnosti provozu před osobami, které nejsou dostatečně odborně způsobilé k řízení určitého motorového vozidla nebo jízdní soupravy.

Naše tvrzení dále opíráme o znění § 19 odst. 1 písm. c) zákona č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, kde se uvádí, že doplňovací výuka a výcvik mohou být poskytnuty pouze žadateli o řidičské oprávnění, který žádá o rozšíření řidičského oprávnění s omezením na vozidla vybavená automatickou převodovkou na řidičské oprávnění bez tohoto omezení.

V § 45b (Doplňovací zkouška) odst. 2 zákona č. 247/2000 Sb. se pak uvádí, že doplňovací zkouška pro zrušení omezení řidičského oprávnění omezeného podle zvláštního zákona (pro vozidla s automatickou převodovkou) se provede ve stejném rozsahu a stejným způsobem jako zkouška z praktické jízdy podle § 42 tohoto zákona.

Z obsahu uvedeného textu vyplývá, že držitel řidičského oprávnění, které je omezeno harmonizačním kódem 10.02, a který řídí vozidlo s mechanickou převodovkou, není držitelem příslušného řidičského oprávnění, jedná tedy v rozporu s § 3 odst. 3 zákona o silničním provozu a záleží na posouzení všech okolností případu, zda jeho jednání bude zejména s ohledem na míru společenské nebezpečnosti kvalifikováno jako přestupek, nebo jako trestný čin.

zdroj textu www.mdcr.cz


máte-li jakoukoliv připomínku nebo zájem o spolupráci, pak mne kontaktujte na: webmaster(at)ridicske-prukazy.info