Řidičské-Průkazy.info

Prokazování zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel žadateli o řidičská oprávnění

Dnem 1. června 2004 vstoupila v účinnost vyhláška č. 277/2004 Sb., o stanovení zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel, zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel s podmínkou a náležitosti lékařského potvrzení osvědčujícího zdravotní důvody, pro něž se za jízdy nelze na sedadle motorového vozidla připoutat bezpečnostním pásem (vyhláška o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel), která byla vydána Ministerstvem zdravotnictví v souladu s § 84 odst. 7 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

V Příloze č. 2  zmíněné vyhlášky je uveden vzor posudku, který vydává posuzující lékař po zhodnocení zdravotního stavu žadatele o řidičské oprávnění (dále jen „žadatel“) nebo držitele řidičského oprávnění zjištěného lékařskou prohlídkou (viz § 2 odst. 1 vyhl. č. 277/2004 Sb.).

Na podkladě výše uvedených skutečností je třeba pozměnit dočasný přístup k prokazování zdravotní způsobilosti žadatelů, který byl do současné doby uplatňován z důvodu chybějícího prováděcího předpisu, respektive vyhlášky č. 277/2004 Sb.

Zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, upravuje v § 13 podmínky přijetí žadatele k výuce a výcviku, kde v odst. 1 písm. e) stanovuje jako jednu z podmínek, že osoba musí být zdravotně způsobilá k řízení motorového vozidla podle zvláštního zákona s odkazem na zákon č. 361/2000 Sb.

Na podkladě této skutečnosti se musí žadatel před jeho zařazením do výuky a výcviku podrobit lékařské prohlídce, kterou může provést pouze posuzující lékař (viz § 84 odst. 4 zákona č. 361/2000 Sb.).

Následující § 85 v odst. 2 ukládá posuzujícímu lékaři povinnost, cit. „Po provedení lékařské prohlídky, popřípadě odborného vyšetření vydá posuzující lékař žadateli posudek o zdravotní způsobilosti“, který, jak je již výše uvedeno, musí být proveden v souladu s Přílohou č. 2.

S přihlédnutím k těmto okolnostem můžeme konstatovat, že žadateli musí být po provedené lékařské prohlídce vždy vydán posuzujícím lékařem posudek o zdravotní způsobilosti.

Pro upřesnění uvádíme, že se nejedná o tiskopis, ale pouze o vzor posudku o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel. Tím chceme zdůraznit, že posudek může být vypracován na libovolném formátu papíru, ale musí vždy obsahovat všechny údaje, které jsou vzorem posudku stanoveny.

V praxi mohou nastat případy, že žadatel požádá posuzujícího lékaře o provedení a potvrzení duplicitního záznamu o jeho zdravotní způsobilosti do Žádosti o řidičské oprávnění.

Vzhledem k tomu, že § 13 odst. 4 zákona č. 247/2000 Sb. připouští, že zdravotní způsobilost žadatele může být doložena v žádosti o řidičské oprávnění, musí být zápis posuzujícího lékaře pokládán za dostačující ke splnění podmínky jeho přijetí k výuce a výcviku za účelem získání řidičského oprávnění, ale i vykonání zkoušky z odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel.

 

Pokud však žadatel již žádá o udělení, případně rozšíření řidičského oprávnění, musí ve smyslu § 92 odst. 4 písm. b) zákona č. 361/2000 Sb. vždy přiložit k žádosti posudek o zdravotní způsobilosti vydaný posuzujícím lékařem ve smyslu Přílohy 2 vyhlášky č. 277/2004 Sb., jelikož o udělení řidičského oprávnění se rozhoduje ve správním řízení, přičemž musí správní orgán před vydáním konečného rozhodnutím přezkoumat všechny podklady, zejména ve vztahu k § 82 zákona č. 361/2000 Sb.

 

Závěrem sdělujeme, že návrh novely zákona č. 361/2000 Sb. připouští povinnost předkládání dokladu o zdravotní způsobilosti některých řidičů příslušným kontrolním orgánům. Na podkladě této skutečnosti doporučujeme při rozhodování o udělení řidičského oprávnění pořizovat kopie posudků o zdravotní způsobilosti žadatele a originály vracet. 

S tímto stanoviskem by bylo vhodné v rámci zajištění jednotného postupu seznámit nejenom kompetentní pracovníky Vašeho úřadu, ale i provozovatele autoškol ve Vašem teritoriu (například cestou zkušebních komisařů), aby bylo předcházeno případným nedorozuměním před zahájením zkoušek  z odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a rozhodování o udělení řidičského oprávnění.

zdroj textu www.mdcr.cz


máte-li jakoukoliv připomínku nebo zájem o spolupráci, pak mne kontaktujte na: webmaster(at)ridicske-prukazy.info