Řidičské-Průkazy.info

Postup při užití papírových předgenerovaných testůho průkazu

zdroj www.mdcr.cz

Zejména v období od 1. července 2006 do 30. září 2006 lze v případě objektivní nemožnosti generovat test nebo provést elektronickou podobu zkoušky z předpisů o provozu na pozemních komunikacích a zdravotnické přípravy (dále jen PPV), provést tuto zkoušku jednorázovými předtištěnými testy. Tyto testy jsou určeny pro nepředvídatelné situace, kdy by nebylo možné provést zkoušku standardním postupem, a kdy pro zajištění plynulého průběhu zkoušek obecní úřad nemá jinou možnost generování testu. Nejsou určeny ke standardnímu způsobu provádění zkoušky z PPV. Předtištěný test je určen vždy jen pro jednoho žadatele a nemůže být opakovaně použit, nelze jej kopírovat ani užít jeho kopii pro dalšího žadatele.

Před předáním zkušebního testu žadateli provede zkušební komisař kontrolu úplnosti testu a kontrolu shodnosti protokolového čísla na jednotlivých listech zkušebního testu, listu určeného pro záznam odpovědí žadatele a listu obsahujícím vyhodnocení správných odpovědí testu. Test musí obsahovat otázky č. 1 až č. 25, postupně vytištěné na listech označených shodným protokolové číslem (toto číslo je uvedeno v záhlaví každého listu), tabulku určenou pro záznam odpovědí žadatele a tabulku s vyhodnocením správných odpovědí. Jednotlivé listy testu označí komisař v zápatí svým podpisem a otiskem přiděleného razítka, list určený pro vyhodnocení testu označí přiděleným razítkem a podpisem teprve po jeho zpracování žadatelem. Zkušební komisař před započetím zkoušky poučí žadatele o průběhu zkoušky z PPV a o způsobu označování zvolených odpovědí. Žadatel bude v tabulce určené pro záznam odpovědí označovat zvolené odpovědi křížkem vzniklým úhlopříčným spojením vrcholů obdélníku určeného pro vybranou odpověď. Zkušební komisař je povinen předat žadateli k vypracování část testu bez výsledkové tabulky, tuto tabulku uschová po dobu zkoušky odděleně od testu. Po ukončení testu žadatelem provede komisař vyhodnocení testu. Ve vyhodnocení označí kroužkem červené barvy ty odpovědi žadatele, které se neshodují se správnými odpověďmi podle vyhodnocení testu. Zkušební komisař provede celkové vyhodnocení výsledku zkoušky z PPV. Výsledek zkoušky zapíše do tiskopisu „Žádosti o řidičské oprávnění“ (příloha č. 1 k vyhlášce č. 167/2002 Sb.) a provede zápis v protokolu o zkouškách, který vede každý úřad obce s rozšířenou působností.

V případě úspěšného absolvování zkoušky se test včetně záznamu odpovědí žadatele a vyhodnocovací tabulky stane podkladem pro řízení o udělení řidičského oprávnění a bude postoupen obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností příslušnému k udělení řidičského oprávnění. V případě neúspěšné zkoušky tyto tiskopisy zůstanou v evidenci úřadu, který prováděl zkoušku, do doby úspěšného absolvování zkoušky žadatelem nebo do doby, kdy uplyne lhůta pro opakovanou zkoušku, pak budou archivovány úřadem v souladu s místním spisovým řádem.

Každý obecní úřad obce s rozšířenou působností obdrží takový počet předgenerovaných papírových testů, aby bylo možné zajistit překlenutí krátkodobého výpadku systému elektronického provádění zkoušky. V případě reálného užití předgenerovaných papírových testů musí úřad obce s rozšířenou působností prokázat objektivní nutnost pro upuštění od elektronické podoby zkoušky žadatele a užití papírové podoby testu. Tato skutečnost bude prokazována Ministerstvu dopravy a příslušnému krajskému úřadu.

Pokud v důsledku užití papírových testů bude mít obecní úřad obce s rozšířenou působností těchto testů nedostatek, zajistí si doplnění počtu testů prostřednictvím příslušného krajského úřadu. Krajské úřady mohou doplnit svou zásobu testů prostřednictvím Ministerstva dopravy. Po úpravě programu pro elektronické zkoušky bude možné vytisknou test přímo na obecním úřadě obce s rozšířenou působností, a to s pomocí barevné tiskárny, která je součástí dodávky od Ministerstva dopravy.

zdroj textu www.mdcr.cz


máte-li jakoukoliv připomínku nebo zájem o spolupráci, pak mne kontaktujte na: webmaster(at)ridicske-prukazy.info