Řidičské-Průkazy.info

Právní posouzení řízení motorového vozidla bez řidičského oprávnění příslušné skupiny nebo podskupiny

Na podkladě stále se množících dotazů ohledně právní kvalifikace případů, kdy řidič řídí motorové vozidlo, aniž by byl držitelem příslušné skupiny nebo podskupiny řidičského oprávnění, včetně případů, kdy řidič při kontrole nepředloží policistovi řidičský průkaz, sděluje za účelem sjednocení praxe v řízení o přestupcích proti bezpečnosti a plynulosti silničního provozu Ministerstvo dopravy, odbor agend řidičů, že zastává následující právní názor. Před jeho vyslovením jsme se obrátili se žádostí o zaujetí stanoviska k našemu právnímu názoru, který je odlišný od názoru Policejního prezidia ČR, na odbor legislativy Ministerstva dopravy. Byla rovněž provedena analýza postupu u jednotlivých krajských úřadů, s výjimkou Magistrátu hlavního města Prahy, který tyto přestupky projednává v prvním stupni a jehož odvolacím orgánem je právě Ministerstvo dopravy. Jak z našeho šetření vyplynulo, právní názor odvolacích orgánů je v naprosté většině totožný s naším.

Konkrétně se jedná o právní kvalifikaci porušení níže uvedených ustanovení č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, účinného od 1. ledna 2001.

Podle § 3 odst. 3 zákona č. 361/2000 Sb. řídit motorové vozidlo může pouze osoba, která je držitelem příslušného řidičského oprávnění, nebo žadatel o řidičské oprávnění, který se pod dohledem učitele řidičů podrobuje výuce v rámci výcviku v řízení motorového vozidla nebo skládá zkoušku z řízení motorového vozidla.

V § 6 odst. 4 zákona č. 361/2000 Sb. je stanovena povinnost řidiče motorového vozidla na výzvu policisty předložit doklady uvedené v odstavci 3 téhož paragrafu, mezi nimi i řidičský průkaz. Řidičský průkaz je podle § 103 odst. 1 citovaného zákona veřejná listina, která osvědčuje udělení řidičského oprávnění k řízení motorových vozidel zařazených do příslušné skupiny nebo podskupiny řidičského oprávnění a kterou držitel prokazuje své jméno, příjmení, rodné číslo a podobu, jakož i další údaje v ní zapsané podle tohoto zákona.

Podle našeho názoru v případě, že řidič vůbec není držitelem řidičského oprávnění příslušné skupiny nebo podskupiny a řízením motorového vozidla tak porušuje § 3 odst. 3 zákona č. 361/2000 Sb., je třeba takové jednání kvalifikovat jako přestupek proti bezpečnosti a plynulosti silničního provozu podle § 22 odst. 1 písm. f) zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, nikoli jako ostatní přestupek na úseku dopravy a přestupek na úseku silničního hospodářství podle § 23 odst. 1 písm. s) zákona o přestupcích. Podle § 22 odst. 1 písm. f) zákona o přestupcích se přestupku dopustí ten, kdo jiným jednáním, než které je uvedeno pod písmeny a) až e), poruší zvláštní zákon. Zvláštním zákonem se zde rozumí právě výše zmiňovaný zákon č. 361/2000 Sb. a podle písmen a) až e) prvého odstavce § 22 zákona o přestupcích takové jednání postihnout evidentně nelze. Povinnost předložit policistovi při kontrole řidičský průkaz je upravena v hlavě druhé zákona č. 361/2000 Sb., nadepsané provoz na pozemních komunikacích.

Jsme si sice plně vědomi, že hrozící sankce je zde naprosto nedostačující a například zákaz činnosti nelze podle stávající právní úpravy vůbec uložit, zde je však nutné zdůraznit, že právní kvalifikaci určuje vždy pouze vymezení skutkové podstaty přestupku a nikoli výše možné sankce. Problém s nedostatečnou výší sankce a s nemožností uložit za takové jednání zákaz činnosti bude nutné vyřešit novelou příslušných zákonů.

Podle § 23 odst. 1 písm. s) zákona o přestupcích se přestupku dopustí ten, kdo jako řidič vozidla při kontrole není držitelem dokladů požadovaných zvláštním právním předpisem, nevede stanoveným způsobem záznam o provozu vozidla nebo nedodržuje stanovené doby řízení a odpočinku. Z této formulace je podle nás zřejmé, že je postačující, aby podmínky naplnění skutkové podstaty tohoto přestupku byly splněny alternativně. Toto ustanovení je systematicky zařazeno mezi ostatní přestupky na úseku dopravy a přestupky na úseku silničního hospodářství a do zákona o přestupcích bylo vloženo zákonem č. 62/2002 Sb., kterým se mění zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, s účinností od 1. dubna 2002. Také z toho, že totéž ustanovení se vztahuje nejen na řidiče, který při kontrole není držitelem požadovaných dokladů, ale také na ty řidiče, kteří nevedou stanoveným způsobem záznam o provozu vozidla nebo nedodržují stanovené doby řízení a odpočinku, lze dovozovat, že toto ustanovení se vztahuje na speciální případy, upravené zákonem č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, nikoliv zákon č. 361/2000 Sb. To lze ostatně dovodit i z příslušné důvodové zprávy. Vzájemná souvislost v okruhu možných pachatelů je tedy vyjádřena zařazením všech uváděných protiprávních jednání do jediného písmene prvého odstavce § 23 zákona o přestupcích. Skutečnost, že se toto ustanovení nemůže vztahovat na osoby, které nejsou držiteli příslušné skupiny či podskupiny řidičského oprávnění, je možno dovodit také z terminologie tohoto ustanovení ve vztahu k terminologii, kterou používá zákon č. 361/2000 Sb. V § 23 odst. 1 písm. s) zákona o přestupcích se totiž hovoří pouze o držení dokladů, zatímco zákon č. 361/2000 Sb. vyžaduje k řízení motorových vozidel řidičské oprávnění, které se řidičským průkazem pouze osvědčuje (viz např. § 80 a § 103 odst. 1 zákona č. 361/2000 Sb.).

Jiné výše uvedené případy, kdy řidič při kontrole v rozporu s § 6 odst. 4 zákona č. 361/2000 Sb. na výzvu policisty nepředloží řidičský průkaz, ať již proto, že si ho zapomněl, ztratil ho a podobně nebo jej předložit prostě nechce, je podle našeho názoru tyto případy nutno posuzovat jako přestupky proti bezpečnosti a plynulosti silničního provozu podle § 22 odst. 1 písm. f) zákona o přestupcích.

Pokud orgány Policie ČR shora naznačená protiprávní jednání oznamují správním orgánům jako ostatní přestupky na úseku dopravy a přestupky na úseku silničního hospodářství podle § 23 odst. 1 písm. s) zákona o přestupcích, je podle nás taková kvalifikace přestupku nesprávná. Obecní úřady obcí s rozšířenou působností v praxi v souladu s naším názorem tato jednání následně překvalifikovávají na přestupky podle § 22 odst. 1 písm. f) zákona o přestupcích a v tomto směru ukládají sankce.

Pokud jde o určení konkrétních ustanovení zákona o provozu na pozemních komunikacích, která řidiči ve výše naznačených případech porušují, je náš právní názor následující:

a) řidič má řidičské oprávnění příslušné skupiny, ale nepředloží řidičský průkaz

V tomto případě dochází podle našeho názoru k porušení § 6 odst. 3 písm. a), odst. 4 zákona č. 361/2000 Sb., v prvém případě ovšem pouze za předpokladu, že se prokáže, že řidič při řízení tento doklad skutečně neměl;

b) řidič nemá žádné řidičské oprávnění, a tudíž ani řidičský průkaz

V tomto případě řidič porušuje § 3 odst. 3 zákona č. 361/2000 Sb., ne však už § 6 odst. 3 písm. a) a odst. 4, pokud jde o řidičský průkaz. Považujeme za logické, že ten, komu řidičský průkaz nebyl vůbec vydán, ho nemůže předložit policistovi při kontrole a ani za to nemůže být postihován, jeho protiprávní jednání je již plně vystiženo porušením prvního uvedeného zákonného ustanovení;

c) řidič nemá příslušné řidičské oprávnění, ale má řidičský průkaz na jinou skupinu nebo podskupinu řidičského oprávnění, který při kontrole policistovi nepředloží

V tomto případě řidič porušuje § 3 odst. 3, § 6 odst. 4 zákona č. 361/2000 Sb., a pokud se prokáže, že při řízení neměl řidičský průkaz u sebe, pak také § 6 odst. 3 písm. a) citovaného zákona. Naše argumentace zde vychází z názoru, že osoba, které byl řidičský průkaz vydán, třebaže ne pro skupinu nebo podskupinu řidičského oprávnění, kterou by v dané chvíli potřeboval, je povinen na výzvu policisty tento doklad předložit ke kontrole. Pokud tak neučiní, ztěžuje policii dohled výkonu na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích, a proto je vhodné postihnout jej za porušení všech uvedených zákonných ustanovení.

zdroj textu www.mdcr.cz


máte-li jakoukoliv připomínku nebo zájem o spolupráci, pak mne kontaktujte na: webmaster(at)ridicske-prukazy.info