Řidičské-Průkazy.info

Sdělení k platnosti řidičských průkazů členských států Evropské unie

V reakci na množící se dotazy ohledně platnosti národních řidičských průkazů, které vydal jiný členský stát Evropské unie, na území České republiky, vydává Ministerstvo dopravy, odbor agend řidičů, následující sdělení.

Poté, co se Česká republika stala od 1. května 2004 členským státem Evropské unie, vznikl jí závazek k respektování práva Evropských společenství, včetně bohaté judikatury Evropského soudního dvora v této otázce. Problematiku řidičských průkazů řeší na komunitární úrovni směrnice 91/439/EHS, ve znění pozdějších předpisů. Z uvedené směrnice vyplývají, že držitelé řidičských průkazů vydaných v některém členském státě EU, kteří změní v rámci volného pohybu osob své obvyklé bydliště a přestěhují se do jiného členského státu EU, mají možnost, nikoli však povinnost vyměnit svůj dosavadní řidičský průkaz, je-li stále platný ve státě, který ho vydal. Ve světle právě uvedeného je nutno interpretovat a aplikovat i příslušná ustanovení zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, jehož požadavky jdou v otázce výměn řidičských průkazů členských států EU nad rámec uvedené směrnice. Takový závěr jednoznačně vyplývá i z judikatury Evropského soudního dvora, z jehož rozhodnutí lze uvést například rozsudek ve věci 41/74 Van Duyn, 8/81 Becker, jakož i řadu dalších. V tomto případě se jedná o tzv. bezprostřední vertikální účinek směrnice, pro který jsou splněny všechny podmínky, takže musí být postupováno podle znění směrnice 91/439/EHS, bez ohledu na odchylná ustanovení zákona č. 361/2000 Sb.

Z výše uvedeného vyplývá, že občané Evropské unie, kteří mají řidičský průkaz vydaný v některém z členských států Evropské unie, nemohou být podrobováni povinnosti, stanovené v § 116 zákona č. 361/2000 Sb. Občané EU, kteří jsou držiteli řidičského průkazu vydaného kterýmkoli členským státem EU, nemají bez ohledu na druh pobytu v ČR a jeho délku povinnost měnit svůj řidičský průkaz za český. Pokud si v této situaci svůj původní řidičský průkaz nevymění za český, nejedná se z jejich strany o protiprávní jednání, takže za ně ani nemohou být sankcionováni. Pokud v praxi přesto došlo v důsledku chybné aplikace právních norem po 1. květnu 2004 k uložení pokuty, lze využít např. přezkoumání pravomocného rozhodnutí mimo odvolací řízení podle zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), ve znění pozdějších předpisů, a dosáhnout tak nápravy. V tomto smyslu jsme také informovali příslušné orgány Policie České republiky.

V otázce postupu v situaci, kdy přes výše uvedené skutečnosti cizinec - občan EU -o výměnu svého řidičského průkazu z jiného členského státu EU za český řidičský průkaz požádá, sdělujeme, že zde je třeba postupovat jako ve všech ostatních případech výměn cizozemských řidičských průkazů. To znamená, že ve smyslu § 110 odst. 4 zákona č. 361/2000 Sb. a v souladu s čl. 8 odst. 3 směrnice 91/439/EHS bude řidičský průkaz členského státu EU, na jehož základě došlo k vystavení českého řidičského průkazu, vrácen orgánu státu, který tento řidičský průkaz vydal.

K odstranění výše uvedeného nedostatku, spočívajícího v neúplné transpozici směrnice 91/439/EHS do zákona č. 361/2000 Sb. v oblasti výměn řidičský průkazů jiných členských států EU, směřuje návrh novely tohoto zákona, který již v současné době projednává Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR.

zdroj textu www.mdcr.cz


máte-li jakoukoliv připomínku nebo zájem o spolupráci, pak mne kontaktujte na: webmaster(at)ridicske-prukazy.info