Řidičské průkazy - odevzdání řidičského průkazu nebo mezinárodního řidičského průkazu

aktuální informace o řidičských průkazech

Odevdání ŘP nebo MŘP

Právní postup vyřízení je určen: Zákonem č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vyhláškou č. 31/2001 Sb., o řidičských průkazech a o registru řidičů, ve znění pozdějších předpisů.

Odevzdat řidičský průkaz nebo MŘP je oprávněn:

  1. držitel ŘP nebo MŘP, jehož ŘP je neplatný
  2. držitel ŘP nebo MŘP, kterému bylo podmíněno, omezeno či odňato řidičské oprávnění
  3. držitel ŘP nebo MŘP, který řidičské oprávnění pozbyl

Držitel řidičského průkazu nebo mezinárodního řidičského průkyzu je povinen je odevzdat na příslušném obecním úřadu obce s rozšířenou působností, a to:

  1. při převzetí nového ŘP vydaného náhradou za neplatný
  2. nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne, kdy rozhodnutí o podmínění, omezení, pozastavení nebo odnětí řidičského oprávnění nabylo právní moci
  3. nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne pozbytí řidičského oprávnění

V případě smrti držitele řidičského průkazu nebo MŘP jsou pozůstalí nebo osoba, která pozůstalost zemřelého vyřizuje, povinni odevzdat bez zbytečného odkladu řidičský průkaz zemřelého obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností příslušnému podle místa posledního trvalého pobytu zemřelého.

Při odevzdání ŘP nebo MŘP vydá příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností doklad o odevzdání ŘP nebo MŘP.

Při odevzdání ŘP nebo MŘP musíte mít s sebou doklad totožnosti a ŘP nebo MŘP. V případě podmínění nebo omezení řidičského oprávnění je navíc potřeba předložit jednu barevnou nebo černobílou průkazovou fotografii formátu 35x45 milimetrů, která poslouží k novému vydání ŘP

V případě nedodržení předepsaných povinností ze strany žadatele může být uložena sankce podle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.

Vše co je uvedené výše se také vztahuje na odevzdání "Potvrzení o oznámení ztráty, odcizení, poškození nebo zničení řidičského průkazu".

řidičské oprávnění | řidičský průkaz | mezinárodní řidičský průkaz


máte-li jakoukoliv připomínku nebo zájem o spolupráci, pak mne kontaktujte na: webmaster(at)ridicske-prukazy.info