Řidičské-Průkazy.info

Metodika č. 1/2008 vydávání Průkazu profesní způsobilosti řidiče pro pracovníky obecních úřadů obcí s rozšířenou působností

zdroj www.mdcr.cz

1. Průkaz profesní způsobilosti řidiče

Průkaz profesní způsobilosti řidiče (dále jen „PPZŘ“) je doklad s mezinárodní platností na území členských států Evropské unie vydávaný v souladu se Směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2003/59/ES, který osvědčuje získání předepsané odborné kvalifikace řidičů zabývající se silniční nákladní nebo osobní dopravou. PPZŘ vydaný v České republice je uznávaný všemi členskými zeměmi EU a Česká republika uznává doklady vydané v jiných členských zemích EU. V současné době nebude prozatím na území ČR uznáván náhradní doklad za ztracený PPZŘ vydaný jiným členským státem EU. Rovněž nelze předpokládat, že jiný členský stát EU bude akceptovat české potvrzení o ztrátě.

Podmínky vydávání PPZŘ v České republice upravuje § 52c zákona č. 247/2000 Sb. o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění zákona č. 374/2007 Sb.

Platnost průkazu profesní způsobilosti řidiče a zároveň i doba, po jakou řidič splňuje odbornou kvalifikaci, je pět let. Lhůta pěti let začíná běžet od podání žádosti o vydání PPZŘ a vyznačuje se u příslušného druhu dopravy pomocí harmonizačního kódu společenství. Harmonizační kód společenství má tvar „95.dd.mm.rrrr“, kde za číslem 95. je uvedeno datum, do kdy řidič splňuje povinnost mít odbornou způsobilost (5 let od data vydání PPZŘ). PPZŘ lze vydat pouze držiteli řidičských oprávnění skupin C, C+E, D, D+E, a podskupin C1, C1+E, D1, D1+E.

PPZŘ je plastová karta formátu ID 1 o rozměrech 85,60 x 53,98 mm a síle 0,76 mm. Doklad je opatřen nápisem „Průkaz profesní způsobilosti řidiče“, evidenčním číslem dokladu, rozlišovacím znakem České republiky a bezpečnostními prvky proti padělání a pozměňování. Doklad osvědčuje evidované údaje držitele, které jsou zapsány na dokladu v předepsané skladbě, včetně jejich číselného označení. Základní barvy dokladu jsou modrá a žlutá včetně přechodových odstínů těchto barev.

Obsah a vzor PPZŘ je upraven v § 15 a příloze č. 8 vyhlášky č. 156/2008 Sb. o zdokonalování odborné způsobilosti řidičů a o změně vyhlášky č. 167/2002 Sb., kterou se provádí zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění zákona č. 478/2001 Sb.

1.1. Odborná způsobilost a její záznam v PPZŘ

Získaná odborná způsobilost pro řízení motorových vozidel (absolvování vstupního školení) platí pro řízení všech vozidel v rámci daného druhu dopravy (nákladní či osobní), k jejichž řízení řidiče opravňují získaná řidičská oprávnění. Jestliže tedy řidič získá odbornou způsobilost (absolvuje vstupní školení) např. pouze jako držitel řidičského oprávnění skupiny C1, nemusí již odbornou způsobilost znovu získávat (absolvovat vstupní školení) pro řízení dalších skupin vozidel v oblasti nákladní dopravy (skupiny C, C+E a C1+E). Pokud stejný řidič chce řídit vozidlo osobní dopravy (např. vozidlo, k jehož řízení opravňuje řidičské oprávnění skupiny D), musí podle § 47 odst. 5 zákona č. 247/2000 Sb., absolvovat zvláštní část vstupního školení pro řízení vozidel osobní dopravy. Odborná způsobilost se tedy vždy získává pro všechna vozidla v rámci daného druhu dopravy – nákladní či osobní. Získání odborné způsobilosti se zaznamenává do PPZŘ zápisem příslušného harmonizačního kódu (podle § 15 odst. 4 vyhlášky č. 156/2008 Sb., viz výše) u všech skupin řidičského oprávnění pro daný druh dopravy.

Obrázek č. 1: PPZŘ - přední strana

Průkaz o profesní způsobilosti řidiče - přední strana

Obrázek č. 2: PPZŘ - zadní strana

Průkaz o profesní způsobilosti řidiče - zadní strana

2. Vydání PPZŘ

2.1. Podmínky vydání PPZŘ

PPZŘ vydává obecní úřad obce s rozšířenou působností (dále jen „ORP“) příslušný podle místa trvalého pobytu nebo přechodného pobytu řidiče na území České republiky, který trvá alespoň 185 dnů kalendářním roce. V případě, že je řidič příslušníkem jiného než členského státu Evropské unie, určuje se místní příslušnost podle sídla nebo místa podnikání řidiče nebo jeho zaměstnavatele. Vydané PPZŘ jsou podle § 119 odst. 2 písm. n) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění zákona č. 374/2007 Sb., předmětem evidence v registru řidičů.

ORP vydává PPZŘ s podporou elektronické aplikace registru řidičů na základě podané písemné žádosti o vydání PPZŘ ve lhůtě vyplývající z § 71 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád. V případě PPZŘ podle části II. přílohy č. 8 vyhlášky č. 156/2008 Sb. (tzv. dočasného dokladu) se průkaz vydá neprodleně, v případě PPZŘ podle části I. přílohy č. 8 uvedené vyhlášky se průkaz vydá s ohledem na technické možnosti výroby, nejpozději do 30 dnů.

2.2. Žádost o vydání PPZŘ

Žádost o vydání Průkazu profesní způsobilosti řidiče (dále jen „žádost“) se vyplňuje s podporou tiskárny připojené k elektronické aplikaci registru řidičů na tiskopis formátu A4, který je určen pro automatizované zpracování dat v centrální výrobně dokladů. Tiskopis žádosti je proveden v základních barvách modrá a žlutá, včetně jejich odstínů. Tiskopis je číslovaný, jednostranný, zadní strana zůstává volná (viz obrázek č. 3).

Pozor! Tiskopis není určen pro vyplňování žadatelem mimo příslušné pracoviště ORP! Žadatel doplňuje pouze vlastnoruční podpis a fotografii.

2.3. Postup při přijetí žádosti o vydání PPZŘ

Žadatel o vydání PPZŘ předloží příslušnému pracovníkovi ORP:

 • řidičský průkaz - pracovník ORP se přesvědčí, zda je žadatel držitelem příslušné skupiny nebo podskupiny řidičského oprávnění C, C1, C+E, C1+E nebo D, D1, D+E, D1+E a vyhledá žadatele v elektronické aplikaci registru řidičů
 • doklad o vykonání zkoušky s výsledkem prospěl, pokud se jedná o žadatele, který absolvoval výuku a výcvik v rámci vstupního školení a úspěšně vykonal zkoušku v období 6 měsíců před podáním žádosti u jiného úřadu (viz. obrázek č.4); v případě, že žadatel vykonal zkoušku u stejného úřadu, kde o vydání PPZŘ žádá, zjistí pracovník ORP výsledek zkoušky z vlastní evidence zkoušek vedené úřadem. (Doklad o vykonání zkoušky nepředkládá žadatel, na kterého se povinnost podrobit se vstupnímu školení nevztahuje podle bodu č. 7 přechodných ustanovení obsažených v čl. II části první zákona č. 374/2007 Sb., (viz Příloha č. 1 této metodiky),
 • nebo doklad o vykonání pravidelného školení v plném rozsahu, jedná-li se o držitele PPZŘ, jehož platnost končí; pracovník ORP provede kontrolu naplnění limitu 35 hodin školení v průběhu 5 let a platnosti dokládaných údajů, viz obrázek č.5,
 • doklad o splnění některé z podmínek podle § 52c odst. 2 písm. b) zákona č. 247/2000 Sb., tj. občanství členského státu EU a trvalý pobyt na území ČR, nebo přechodný pobyt trvající alespoň 185 dnů v kalendářním roce. Je potřeba přechodný pobyt vykládat v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a rady 2003/59/ES, která v článku 9 používá pojem „obvyklé bydliště“ ve smyslu článku 14 nařízení Rady (EHS) č. 3821/85. U občanů třetích států se dokládá pouze existence pracovního poměru k zaměstnavateli usazenému na území ČR,
 • potvrzení o zaplacení správního poplatku 200 Kč, který se vybere vždy za vydání PPZŘ (s výjimkou případů, kdy jde o nahrazení dočasného dokladu vydaného podle kapitoly 5. této metodiky);
 • fotografii o rozměrech 3,5 x 4,5 cm, která musí splňovat stejné požadavky jako u řidičského průkazu v souladu s § 92 odst. 4 písm. e) zákona č. 361/2000 Sb.
 • Pracovník příslušného úřadu (ORP) vyhledá osobu žadatele v registru řidičů a provede kontrolu evidovaných údajů a připraví dávku dat pro tisk žádosti o vydání PPZŘ.
 • V případě, že osoba žadatele o vydání PPZŘ není evidována v registru řidičů a žadatel splňuje podmínky pro vydání PPZŘ, zavede pracovník ORP žadatele do registru řidičů jako tzv. „cizí osobu“, připojí nově doložené údaje a připraví dávku dat pro tisk žádosti o vydání PPZŘ.
 • Pracovník ORP vloží tiskopis „Žádost o vydání Průkazu profesní způsobilosti řidiče“ do tiskárny připojené k elektronické aplikaci registru řidičů a vytiskne Žádost o vydání PPZŘ. Následně nalepí fotografii žadatele a předloží vyplněný tiskopis žádosti žadateli ke kontrole správnosti uvedených údajů a k podpisu žádosti.
 • Podepsanou Žádost o vydání PPZŘ pracovník ORP přijme a odbaví ji do centrální výroby dokladů analogickým postupem jako řidičský průkaz (v kontejneru pro zasílání řidičských průkazů samostatně nebo s řidičskými průkazy; žádosti o PPZŘ budou uložené samostatně ve žlutých  deskách s protokolem PPZŘ 1). Oznámí žadateli, že doklad bude připraven k vydání ve lhůtě do 30 dnů (viz kapitola 2.1. této metodiky) a vrátí žadateli předložené doklady.
 • Pokud je žádost o vydání PPZŘ podána současně se žádostí o vydání řidičského průkazu, je možné takovou žádost přijmout a po přidělení čísla řidičskému průkazu tuto žádost odeslat bez vyplněného údaje o čísle řidičského průkazu (číslo ŘP se doplní automaticky v elektronické aplikaci). Avšak v takovém případě je nutné žádost o vydání PPZŘ i žádost o vydání řidičského průkazu v pravém horním rohu označit červeným křížkem (X), nejlépe červeným popisovačem. Se žádostí o vydání řidičského průkazu se pak nakládá v režimu „standard – souběh“, který zajistí, že číslo řidičského průkazu bude bezprostředně po jeho přidělení doplněno k údajům pro výrobu PPZŘ. Žádost bude zařazena do protokolu PPZŘ 1 a připravena k odbavení do centrální výroby dokladů teprve po doplnění čísla ŘP do elektronické dávky dat. Žádost není možné odeslat do výroby dříve, než bude vytištěna v dávce na protokolu PPZŘ 1.

Obrázek č. 3 Žádost o vydání PPZŘ - přední strana

žádost o vydání průkazu profesní způsobilosti řidice

Obrázek č. 4 Potvrzení o vykonání zkoušky
Obecní úřad obce s rozšířenou působností……………………………………………Potvrzení

o vykonání zkoušky
Pan/paní……………………………………nar……………………………………..


bytem…………………………………………………………………………………


vykonal/vykonala dne………………….zkoušku v rámci zdokonalování odborné způsobilosti


řidičů pro skupiny…………………………s výsledkem…………………………….V………………………dne……………
Razítko a podpis zkušebního komisařeObrázek č. 5 Potvrzení o absolvování pravidelného školení

Potvrzení

o absolvování pravidelného školení


pan/paní………………………………………………………nar……………….bytem………………………………………………………………………………


absolvoval/a pravidelné školení v rámci zdokonalování odborné způsobilosti řidičů.


Datum


Školicí středisko

Evidenční číslo……………Razítko a podpis

Evidenční číslo……………Razítko a podpis

Evidenční číslo……………Razítko a podpis

Evidenční číslo……………Razítko a podpis

Evidenční číslo……………Razítko a podpis3. Logistika systému výroby a vydávání PPZŘ

Logistika zasílání žádostí o vydání PPZŘ se řídí obdobnými postupy jako zasílání žádostí o vydání řidičského průkazu. Stejnými principy se řídí i zasílání vyrobených dokladů zpět na ORP. Žádosti i doklady se posílají ve stejných kontejnerech jako řidičské průkazy, odděleně ve žlutých deskách.

Protokoly pro oběh dokumentů jsou podobné jako v systému výroby řidičských průkazů (generují a tisknou se z elektronické aplikace registru řidičů vždy následující den ráno) a vkládají se do žlutých desek se žádostmi nebo vyrobenými doklady.

4. Potvrzení o ztrátě, odcizení, poškození nebo zničení průkazu profesní způsobilosti řidiče

V případě ohlášení ztráty, odcizení, poškození nebo zničení PPZŘ vydává ORP neprodleně jako náhradní doklad Potvrzení o ztrátě, odcizení, poškození nebo zničení PPZŘ (dále jen „potvrzení“).

Pro vydání Potvrzení se použije oboustranný tiskopis osvědčení profesní způsobilosti řidiče (OPZŘ) vydávaného podle hlavy páté zákona č. 247/2000 Sb., ve znění platném před 1.4.2008 (viz. obrázek . 6 a 7). Do prostoru místo fotografie se vytiskne text: „Potvrzení o ztrátě, odcizení, poškození nebo zničení průkazu profesní způsobilosti řidiče“.

Je třeba upozornit řidiče, že potvrzení platí pouze na dobu 30 dnů, která postačí pro vydání duplikátu PPZŘ, avšak platí pouze pro území České republiky. Nelze předpokládat, že tento náhradní doklad bude akceptován kontrolními orgány v jiných členských státech.

Datum ukončení platnosti duplikátu PPZŘ se musí shodovat s datem ukončení platnosti PPZŘ, který je duplikátem nahrazován.

 • Údaje o vydaném Potvrzení se před jeho vydáním zaznamenají do registru řidičů a tiskopis Potvrzení se vydává jako náhradní doklad v zákonem stanovených případech.
 • Potvrzení se vyplní pomocí elektronické podpory registru řidičů na připojené tiskárně.
 • Při vydání duplikátu PPZŘ se odebere žadateli Potvrzení, a to bez ohledu na dobu jeho platnosti.

Obrázek č. 6 Potvrzení o ztrátě, odcizení, poškození nebo zničení – strana 1 a 4.

Potvrzení o ztrátě, odcizení, poškození nebo zničení – strana 1 a 4.

Obrázek č. 7 Potvrzení o ztrátě, odcizení, poškození nebo zničení – strana 2 a 3.

Potvrzení o ztrátě, odcizení, poškození nebo zničení – strana 2 a 3.

5. Přechodné období

 • Přechodným obdobím se rozumí období od 1. 4. 2008 do 30. 6. 2008. V tomto období se vydává PPZŘ podle vzoru obsaženého v části II. přílohy č. 8 k vyhlášce č. 156/2008 Sb. (tzv. dočasný doklad). Po jeho skončení, tedy od 1. 7. 2008 se začne vydávat PPZŘ podle části I. přílohy č. 8 k vyhlášce č. 156/2008 Sb. (plastová karta).
 • Po dobu přechodného období se vydává PPZŘ na tiskopise „Osvědčení profesní způsobilosti řidiče“ a jeho platnost se omezí do 31. 8. 2008.
 • V období od 1. 7. 2008 do 30. 7. 2008 bude nutné nahradit všechny „dočasné doklady“ vydané v období od 1. 4. 2008 do 1. 7. 2008 PPZŘ podle části I. přílohy č. 8 k vyhlášce č. 156/2008 Sb. (plastová karta).
 • Při předání PPZŘ vydaného po 1. 7. 2008 (plastová karta), pracovník ORP zároveň řidiči odebere PPZŘ (dočasný doklad) vydaný před 1. 7. 2008.
 • Správní poplatek ve výši 200 Kč se vybere za PPZŘ v tomto případě pouze jednou.


6. Vydávání PPZŘ podle přechodných ustanovení obsažených v čl. II. části I. zákona č. 374/2007 Sb.

6.1 čl. II bod 1

PPZŘ se vydá řidiči, který je držitelem platného osvědčení profesní způsobilosti řidiče (OPZŘ) vydaného podle části páté zákona č. 247/2000 Sb., ve znění platném před 1. 4. 2008. Osvědčení musí být platné v den podání žádosti. Žádost může řidič podat od 1. 4. 2008 do 1. 10. 2008, pokud platnost osvědčení nekončí dříve. V případě podání žádosti po 1. 10. 2008 nelze PPZŘ podle tohoto bodu přechodných ustanovení vydat.

Není rozhodné, jakému druhu zdokonalování odborné způsobilosti řidiče se řidič podle § 48 zákona č. 247/2000 Sb., ve znění platném před 1. 4. 2008, podroboval („modré majáky“, taxislužba, vozidla zařazená do skupiny C nebo D). Ke dni podání žádosti musí mít platné OPZŘ a být držitelem řidičského oprávnění alespoň některé ze skupin a podskupin uvedených v § 46 zákona č. 247/2000 Sb., ve znění zákona č. 374/2007 Sb. (C, C+E, C1, C1+E, D, D+E, D1, D1+E). PPZŘ nelze vydat např. řidiči, který je držitelem pouze ŘO skupiny B!

Na základě platného OPZŘ se PPZŘ vydává v rozsahu vyplývajícím z následující tabulky:

Platné OPZŘ

Řidičské oprávnění

PPZŘ

taxi, maják

B

NE

taxi, maják

B, C

C

taxi, maják

B, D

D

taxi, maják

B, C, D

C, D

nad 7 500 kg

B, C

C

nad 7 500 kg

B, C, D

C, D

Autobus

B, D

D

Autobus

B, C, D

C, D

Přezkušování z odborné způsobilosti řidičů podle § 48 zákona č. 247/2000 Sb., ve znění platném do 31. 3. 2008 (tzv. „prodlužování osvědčení“) bylo možné provádět pouze do 31. 3. 2008. Pokud řidič předloží, že byl přezkoušen nebo proškolen ve smyslu tohoto ustanovení zákona po 31. 3. 2008, nelze toto přezkoušení ani proškolení považovat za platné.

Rovněž zákon v přechodných ustanoveních nestanoví žádné výjimky. Pokud se tedy řidič nemohl z jakéhokoliv důvodu podrobit zdokonalování odborné způsobilosti řidičů a přezkoušení podle § 48 zákona a tudíž po 1. 4. 2008 již není držitelem platného OPZŘ, nelze mu PPZŘ vydat.

Pokud žádost o vydání PPZŘ na základě platného OPZŘ podá řidič, který není držitelem řidičského oprávnění (např. z důvodu pozbytí ŘO), ORP žádost přijme, ale protože řidič nedoloží, že je držitelem řidičského oprávnění, jako jednu z podmínek pro vydání PPZŘ, řízení o žádosti podle § 45 a § 64 správního řádu přeruší. Poté, co řidič odstraní nedostatky žádosti, tj. prokáže, že je držitelem příslušných řidičských oprávnění, může být žádosti vyhověno a ORP ji odešle do centrální výroby dokladů s datem podání žádosti. Vzhledem k tomu, že žádosti se tisknou pomocí aplikace a tím jsou zároveň i evidovány a uchovávány v systému, musí ORP řidiči žádost vytisknout, nechat podepsat, následně žádost z registru řidičů smazat a řízení o žádosti přerušit. Až řidič doloží, že je držitelem řidičského oprávnění, ORP žádost v systému zaeviduje znova a následně odešle do centrální výroby dokladů. Pokud žádost nebude smazána, bude se v systému vyskytovat jako chybová!

Pokud řidič získá PPZŘ na základě tohoto přechodného ustanovení pouze pro 1 druh dopravy (buď pro nákladní – skupiny C, C+E, C1, C1+E nebo pro osobní - D, D+E, D1, D1+E) a následně dojde po uplynutí lhůty podle bodů 4 a 5 přechodných ustanoveních k rozšíření řidičského oprávnění o další skupiny, je třeba pohlížet na dříve vydané „Osvědčení profesní způsobilosti řidiče“, na jehož základě bylo PPZŘ vydáno, jako na doklad, který nahrazuje vstupní školení ve smyslu § 47 zákona č. 247/2000 Sb. a absolvování zkoušky. Proto se pak řidič ve smyslu § 47 odst. 5 zákona podrobí pouze zvláštní části výuky pro novou skupinu a podskupinu ŘO.

Cizinec, příslušník jiného členského státu EU, může rovněž požádat o vydání PPZŘ na základě předložení platného osvědčení profesní způsobilosti řidiče, pokud prokáže profesní vazby na území ČR. Tuto skutečnost je potřeba doložit např. pracovní smlouvou českého zaměstnavatele.

6.2 čl. II bod 2

Platnost dosavadních osvědčení profesní způsobilosti řidiče končí nejpozději 1. 4. 2009, pokud platnost osvědčení nekončí dříve. Tzn., pokud řidiči vědí, že tuto činnost již po 1. 4. 2009 vykonávat nebudou, nemusí podat žádost o vydání PPZŘ a mohou na osvědčení profesní způsobilosti řidiče činnost vykonávat maximálně do 1. 4. 2009.

6.3 čl. II bod 3

Řidiči, kteří absolvovali zdokonalování odborné způsobilosti řidičů a přezkoušení podle § 48 zákona č. 247/2000 Sb., ve znění platném do 31. 3. 2008, a nebylo jim ORP vydáno osvědčení profesní způsobilosti řidiče, mají nárok na vydání PPZŘ. V případě, že řidič není ke dni podání žádosti držitelem příslušného řidičského oprávnění, postupuje se obdobně jako v bodě 5.1.

6.4 čl. II bod 4 a 5

PPZŘ se vydá řidiči, který získal řidičské oprávnění pro podskupinu C1 do 10. 9. 2009. Dále se vydá řidiči, který získal řidičské oprávnění pro skupiny a podskupiny D1, D1+E, D nebo D+E v období od 1. 10. 2007 do 10. 9. 2008. Řidiči, který získal řidičské oprávnění pro skupiny a podskupiny C1+E, C nebo C+E v období od 1. 10. 2007 do 10. 9. 2009, vydá ORP rovněž PPZŘ.

Získání řidičského oprávnění nelze zaměňovat s institutem vrácení řidičského oprávnění! Na řidiče, který pozbyl řidičské oprávnění a na základě přezkoušení je mu ŘO vráceno, nelze pohlížet, jako na nového držitele ŘO a nelze mu na základě těchto přechodných ustanovení vydat PPZŘ.

Při rozšíření řidičského oprávnění se PPZŘ vydává podle následující tabulky

Stávající ŘO

Nové ŘO

PPZŘ

B

C

C

B

D

D

B, C

E

C

B, C

D

C, D

B, D

C

C, D

B, C, D,

E

C, D

B, C, D

C1 (D1)

C, DPříloha č. 1 - Část první, čl. II. zákona č. 374/2007 Sb.

Čl. II Přechodná ustanovení

 1. Řidiči, kteří jsou držiteli platného osvědčení profesní způsobilosti řidiče ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona, jsou povinni do 6 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, nejpozději však v den ukončení platnosti osvědčení profesní způsobilosti řidiče, podat obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností písemnou žádost o vydání průkazu profesní způsobilosti řidiče. Obecní úřad obce s rozšířenou působností vydá na základě této žádosti řidiči průkaz profesní způsobilosti řidiče podle zákona č. 247/2000 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.
 2. Platnost dosavadních osvědčení profesní způsobilosti řidiče končí uplynutím 12 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, nejpozději však v den ukončení jejich platnosti.
 3. Řidičům, kteří se úspěšně podrobili přezkoušení podle dosavadní úpravy v době před nabytím účinnosti tohoto zákona a ke dni nabytí jeho účinnosti jim obecní úřad obce s rozšířenou působností nevydal osvědčení profesní způsobilosti řidiče, vydá obecní úřad obce s rozšířenou působností průkaz profesní způsobilosti řidiče podle zákona č. 247/2000 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.
 4. Řidičům, kteří získají řidičská oprávnění pro podskupinu C1 do 10. září 2009, vydá obecní úřad obce s rozšířenou působností na základě písemné žádosti průkaz profesní způsobilosti řidiče podle zákona č. 247/2000 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.
 5. Řidičům, kteří získají řidičská oprávnění v období ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona do 10. září 2008 pro skupiny a podskupiny D1, D1+E, D nebo D+E a do 10. září 2009 pro skupiny a podskupiny C1+E, C nebo C+E, vydá obecní úřad obce s rozšířenou působností na základě písemné žádosti průkaz profesní způsobilosti řidiče podle zákona č. 247/2000 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. Toto ustanovení se vztahuje i na řidiče, kteří získali řidičská oprávnění pro skupiny a podskupiny uvedené ve větě první do 6 měsíců přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona a nejsou držiteli platného osvědčení profesní způsobilosti řidiče ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona.
 6. Osoby, které prováděly zdokonalování odborné způsobilosti podle dosavadní úpravy, jsou povinny, chtějí-li provozovat zdokonalování odborné způsobilosti řidičů podle zákona č. 247/2000 Sb., ve znění účinném ode dne účinnosti tohoto zákona, do jednoho měsíce ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona požádat o udělení akreditace k provozování výuky a výcviku podle § 49 a 50. Do doby udělení akreditace nebo rozhodnutí o neudělení akreditace se osoby podle věty prvé považují za provozovatele školícího střediska, kterým byla udělena akreditace k provozování této činnosti krajským úřadem.
 7. Řidiči, kterým bude vydán průkaz profesní způsobilosti řidiče podle bodů 1, 3, 4 a 5, se podrobí pravidelnému školení podle zákona č. 247/2000 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. Povinnost podrobit se vstupnímu školení podle tohoto zákona se na ně nevztahuje.
 8. Výcviková vozidla schválená pro výuku a výcvik k získání jednotlivých skupin řidičských oprávnění podle dosavadních právních předpisů, která nesplňují technické podmínky podle zákona č. 247/2000 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, lze k výuce a výcviku používat do 11. října 2010, s výjimkou výcvikových vozidel pro skupiny a podskupiny AM, A1, A, B1, B a B+E, které lze k výuce a výcviku používat do 1. ledna 2009.

zdroj textu www.mdcr.cz


máte-li jakoukoliv připomínku nebo zájem o spolupráci, pak mne kontaktujte na: webmaster(at)ridicske-prukazy.info