Řidičské-Průkazy.info

Jednorázové testy pro zkoušku z předpisů o provozu a zdravotnické přípravy

oběžník vedoucím referátů dopravy krajských úřadů rozesílaný elektronickou cestou

Vážený pane vedoucí, vážená paní vedoucí,

dovoluji si Vás požádat o součinnost při zajištění zavedení nového způsobu provádění zkoušky z předpisů o provozu na pozemních komunikacích a zdravotnické přípravy (dále jen PPV) žadatelů o řidičská oprávnění. Od 1. července 2006 bude provádění této zkoušky realizováno v souladu s vyhláškou č. 298/2006 Sb., kterou se mění vyhláška č. 167/2002 Sb., kterou se provádí zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Pro zajištění plynulého přechodu na nový způsob provádění testové zkoušky Ministerstvo dopravy předalo obecním úřadům obcí s rozšířenou působností nezbytnou výpočetní techniku s nainstalovaným programem pro elektronické provádění zkoušky z PPV. Tento program je v současné době techniky dodavatelské firmy spouštěn na jednotlivých obecních úřadech obcí s rozšířenou působností tak, aby ke 30. červnu 2006 byla zajištěna funkčnost systému na všech obecních úřadech obcí s rozšířenou působností. V měsíci červenci a srpnu bude na základě požadavků jednotlivých obecních úřadů probíhat instalace softwaru na počítače, které pro provádění elektronické podoby zkoušky z PPV uvolní obecní úřady obcí s rozšířenou působností. Jedná se instalaci softwaru do „cizího“ netestovaného prostředí a tedy individuální činnost s vysokou časovou náročností.

Školení pracovníků provádějících zkoušky žadatelů o řidičská oprávnění proběhlo v termínu od 22. května 2006 do 12. července 2006. Všichni zkušební komisaři, kteří se školení zúčastnili, byli vybaveni přístupovými oprávněními pro vstup do programu pro provádění testové části zkoušky. Dále byly do programu vloženy miniatury elektronického podpisu komisařů, umožňující elektronické podepisování zkoušek žadatelů o řidičská oprávnění.

Systém je z pohledu Ministerstva dopravy připraven ke spuštění k 1. července. 2006.

Ve snaze předejít možným komplikacím souvisejícím například s výpadky elektrického proudu nebo jinými nepředvídatelnými situacemi, v důsledku kterých by nebylo možné provádět elektronickou podobu zkoušky z PPV, rozhodlo se ministerstvo zajistit pro tyto případy pro obecní úřady obcí s rozšířenou působností jednorázové předtištěné testy. Tyto testy nejsou určeny pro standardní provádění zkoušky z PPV! Jsou určeny pro kritické nepředvídatelné situace, kdy by nebylo možné provést elektronickou podobu testu, resp. by ji nebylo možné provést v souladu se zákonem, např. ve stanovených termínech. Jejich použití se předpokládá zejména v období července až září 2006. Po 30. září 2006 bude možné tyto testy použít pouze ve zvlášť zdůvodněných případech. Každý obecní úřad obce s rozšířenou působností obdrží takový počet předgenerovaných papírových testů, aby jimi bylo možné zajistit minimálně jednodenní činnost úřadu na úseku zkoušek řidičů s použitím těchto papírových testů. V případě reálného užití těchto testů musí úřad obce s rozšířenou působností prokázat objektivní nutnost pro upuštění od elektronické podoby zkoušky a užití papírové podoby testu. Tato skutečnost bude prokazována Ministerstvu dopravy a příslušnému krajskému úřadu.

Jednotlivé obecní úřady obcí s rozšířenou působností obdrží 50 kusů jednorázových předtištěných testů v patřičném složení podle jednotlivých skupin řidičského oprávnění. V případě vyčerpání této zásoby obecním úřadem je možné získat další jednorázové předgenerované testy prostřednictvím příslušného krajského úřadu. Krajské úřady obdrží 500 ks předtištěných testů určených pro krytí individuálních potřeb jednotlivých úřadů.

Pro zajištění operativní distribuce těchto testů jednotlivým obecním úřadům obcí s rozšířenou působností Vás žádám o převzetí dodávky testů určené pro Váš krajský úřad a obce spadající do jeho působnosti. Předávka je možná dne 28. června 2006 v době od 12.00 hod. do 17.00 hod. nebo dne 29. června 2006 v době od 7.00 hod. do 12.00 hod. Přesný termín si prosím sjednejte s Ing. Martinou Fausovou nebo sl. Martou Pšeničnou na tel. č. 972231465, 972231468. Současně Vás žádám o zajištění předávky těchto testů na jednotlivé obecní úřady obcí s rozšířenou působností, a to nejpozději do pátku 30. července 2006 do 12.00 hod. Předpokládáme, že jednotlivé obecní úřady vyšlou na Vaši žádost své zástupce k převzetí testů.

V souvislosti s personální přípravou ke spuštění elektronické podoby zkoušky z PPV Vás žádáme o prověření, zda byly přiděleny přístupové informace k aplikaci pro elektronické testování oprávněným pracovníkům jednotlivých obecních úřadů. Účast zkušebních komisařů na školení pro aplikaci elektronické podoby zkoušky z PPV a jejich vybavení elektronickým podpisem nebylo stoprocentní a někteří zkušební komisaři ani dodatečně nezaslali Ministerstvu dopravy údaje ke svému elektronickému podpisu. Zkušební komisaři, kteří nebudou mít přiděleno uživatelské jméno, zvoleno přístupové heslo a v systému vloženu miniaturu elektronického podpisu, nebudou moci vykonávat elektronickou podobu zkoušky.

Žádáme Vás tímto o kontrolu personální připravenosti obecních úřadů obcí s rozšířenou působností Vašeho kraje. Pokud by v působnosti Vašeho krajského úřadu byli zkušební komisaři bez potřebných přístupových oprávnění, žádáme Vás o hromadné předání údajů těchto komisařů (zvolené heslo pro první přihlášení v souladu s podmínkami pro tvorbu hesla a miniatura elektronického podpisu) Ministerstvu dopravy do 29. června 2006.

příloha: postup při užití papírových předgenerovaných testů

zdroj textu www.mdcr.cz


máte-li jakoukoliv připomínku nebo zájem o spolupráci, pak mne kontaktujte na: webmaster(at)ridicske-prukazy.info